Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är ett skriftligt avtal som bekräftar en skuld mellan två parter: långivaren och låntagaren. Det är en viktig handling som tydligt visar hur mycket pengar som har lånats ut, samt vilka villkor som gäller för återbetalningen.

Vad innehåller ett skuldebrev?

Ett skuldebrev bör innehålla följande information för att vara giltigt:

 • Parter: Namn och kontaktinformation för både långivaren och låntagaren.
 • Belopp: Hur mycket pengar som har lånats ut.
 • Ränta: Den räntesats som gäller för lånet.
 • Återbetalning: Hur och när lånet ska återbetalas, inklusive eventuella amorteringsplaner.
 • Förfallodag: Det datum då lånet ska vara återbetalat.
 • Signaturer: Underskrifter från båda parter för att bekräfta avtalet.

Olika typer av skuldebrev

Det finns två huvudtyper av skuldebrev:

 • Enkelt skuldebrev: Detta är ett avtal mellan två specifika parter och kan inte överlåtas till någon annan utan båda parters samtycke.
 • Löpande skuldebrev: Detta skuldebrev kan överlåtas till tredje part, vilket gör det möjligt att sälja eller överlåta skulden.

Varför är ett skuldebrev viktigt?

Ett skuldebrev skyddar både långivaren och låntagaren genom att:

 • Skapa tydlighet: Det fastställer tydliga villkor för lånet, vilket minskar risken för missförstånd.
 • Ge bevis: Det fungerar som ett juridiskt bevis på att ett lån har beviljats och på vilka villkor.
 • Underlätta rättsliga åtgärder: Om lånet inte återbetalas enligt avtalet, kan skuldebrevet användas som bevis i en rättstvist.

Exempel på användning av skuldebrev

Låt oss säga att du lånar 100 000 kr av en vän för att renovera ditt hem. Ni skapar ett skuldebrev där det står att du ska betala tillbaka beloppet inom två år med en årlig ränta på 5 %. Du och din vän undertecknar skuldebrevet och ni båda får en kopia. Detta skuldebrev skyddar både dig och din vän genom att tydligt beskriva lånevillkoren och fungera som bevis på överenskommelsen.

Hur skapar jag ett skuldebrev?

Du kan skapa ett skuldebrev på flera sätt:

 • Besök en jurist för att få hjälp att utforma ett korrekt skuldebrev.

 • Använd mallar som finns tillgängliga online, men se till att anpassa dem efter era specifika behov.

 • Se till att alla viktiga detaljer är med, och att både långivaren och låntagaren undertecknar dokumentet.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg