Klagomål

Om du inte är nöjd med en tjänst som vi har utfört – framför dina synpunkter.

Klagomål mot finansinstitut regleras bla i Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23. Där sägs bla att med klagomål avses att en kund till ett institut i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt.

Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom ej heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden. Definitionen av Klagomål har betydelse eftersom det finns ett helt regelverk för hur instituten skall agera i Klagomålsärenden.

Norion Bank AB, org nr 556597-0513, står under Finansinspektionens tillsyn. Svensk marknadsföringslag och avtalsrätt tillämpas. Kommunikation kommer att finnas tillgänglig på svenska. Norion Bank AB är registerad innehavare av, och bedriver verksamhet under, varumärket Collector.

För att ta del av Norion Bank AB:s klagomålshantering, gå till norionbank.se/klagomal

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg