Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet är ett belopp som fastställs årligen av regeringen och används för att beräkna olika förmåner och avgifter inom det svenska socialförsäkringssystemet. Beloppet justeras utifrån förändringar i konsumentprisindex (KPI).

Användningsområden för prisbasbelopp

  • Pensioner: Prisbasbeloppet används för att beräkna garantipensionen.
  • Sjukpenning och föräldrapenning: Beloppet påverkar ersättningsnivåerna.
  • Studiebidrag: Vissa bidrag och lån baseras på prisbasbeloppet.
  • Skatter: Används vid beräkning av skattereduktioner och avdrag.

Exempel på prisbasbelopp

Om prisbasbeloppet för ett år är 50 000 kronor och en förmån beräknas till 2,5 gånger prisbasbeloppet, blir förmånen 125 000 kronor. Prisbasbeloppet justeras årligen för att spegla inflation och levnadskostnader, vilket säkerställer att sociala förmåner och bidrag följer med kostnadsutvecklingen i samhället.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg