Vad är anskaffningsvärde? 

Anskaffningsvärde är det ursprungliga värdet av en tillgång vid det tillfälle då den förvärvades eller inköptes. Anskaffningsvärdet är det belopp som du betalade för tillgången när du först skaffade den. 

Varför är anskaffningsvärde viktigt? 

Anskaffningsvärdet är en nyckelfaktor för att bedöma värdet av tillgångar i din ekonomi. Det används för att beräkna avskrivningar, kapitalvinst eller -förlust vid försäljning, samt för att fastställa det skattemässiga värdet av tillgången.

Hur beräknas anskaffningsvärdet?

Anskaffningsvärdet beräknas genom att ta det belopp du betalade för tillgången och lägga till eventuella kostnader för att förvärva tillgången, såsom transaktionsavgifter eller förbättringskostnader. Det är viktigt att inkludera alla relevanta kostnader för att få en korrekt uppskattning av tillgångens totala anskaffningsvärde.

Exempel på anskaffningsvärde

Anta att du köper en begagnad bil för 100 000 kr. Du betalar också 5 000 kr i avgifter för registrering och försäkring. Din totala anskaffningskostnad för bilen blir då 105 000 kr. Detta belopp utgör anskaffningsvärdet för bilen. 

Att tänka på

  • Avskrivningar: Anskaffningsvärdet används för att beräkna avskrivningar över tillgångens livslängd.
  • Kapitalvinst eller -förlust: Vid försäljning av tillgången används anskaffningsvärdet för att beräkna eventuell kapitalvinst eller -förlust.
  • Skattemässiga konsekvenser: Anskaffningsvärdet påverkar de skattemässiga konsekvenserna av försäljning eller avyttring av tillgången.

Varför är det viktigt att känna till Anskaffningsvärde?

Att förstå anskaffningsvärdet för dina tillgångar är avgörande för att göra informerade ekonomiska beslut. Genom att ha en klar uppfattning om hur mycket du har investerat i dina tillgångar kan du bättre planera för framtida transaktioner och bedöma din ekonomiska hälsa.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg