fredag 29 april, 2016 08:45 | Regulatorisk information

Kommuniké från Collectorsårsstämma den 28 april

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL).Collectors årsstämma avhölls den 28 april på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015.

Styrelse och revisor
I enlighet med valberednings förslag beslutade stämman om omval av styrelseledamöterna Lena Apler, Christoffer Lundström, Vilhelm Schottenius och Erik Selin. Helena Levander, Johannes Nyberg och Claes Kinell hade undanbett sig omval. Som nya styrelseledamöter valdes Azita Shariati och Cecilia Lager. Lena Apler valdes till styrelseordförande. För en mer ingående presentation av styrelseledamöterna hänvisas till www.collector.se. Stämman valde Pricewaterhousecoopers i Sverige AB som revisor för tiden t o m nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman om ett styrelsearvode om 300 000 kronor vardera till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om att ersättning till ledande befattningshavares lön ska bestå av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande, skall någon rörlig ersättning inte utgå.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen, att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 9 335 000 stamaktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Styrelseordförande Collector I Telefon 070-525 65 80 I E-post lena.apler@collectorbank.se
Åsa Hillsten Eklund, CMO Collector I Telefon 070-081 81 517 I E-post asa.hillsteneklund@collectorbank.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2016 kl. 08.45 CET. Börsen: Tickerkod COLL

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.