måndag 27 april, 2020 17:08 | Regulatorisk information

Kommuniké från Collectors årsstämma den 27 april 2020

Collectors årsstämma avhölls den 27 april 2020 i Göteborg. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019.

Dispositioner beträffande bolagets vinst
Stämman beslutade att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 1 395 699 050 kronor disponeras på så sätt att i ny räkning balanseras 1 395 699 050 kronor, innebärande att ingen vinstutdelning kommer att ske.

Styrelse och revisor
I enlighet med valberednings förslag beslutade stämman om omval av styrelseledamöterna Erik Selin, Christoffer Lundström, Anna Kinberg Batra och Charlotte Hybinette samt nyval av Marcus Hansson, Ulf Croona, Bengt Edholm och Marie Osberg. Till styrelseordförande valdes Erik Selin. För en mer ingående presentation av styrelseledamöterna hänvisas till www.collector.se.

Stämman valde Ernst & Young AB till revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma.

Vidare beslutade stämman om ett fast styrelsearvode om 720 000 kronor till styrelsens ordförande och 360 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att ledamöter av kreditutskott utöver sitt styrelsearvode skall erhålla ytterligare ett arvode om 150 000 kronor var, samt att ledamöter av risk- och revisionsutskott utöver sitt styrelsearvode skall erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kr var. Vidare beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande skall någon rörlig ersättning inte utgå. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare återfinns i sin helhet på www.collector.se.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att för tiden längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman (dvs med hänsyn tagen till den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som Collector genomfört under mars 2020).

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag om ändring av bolagets bolagsordning dels för att anpassa bolagsordningen till ikraftträdda och kommande ändringar i aktiebolagslagen, dels för att ta bort möjligheten att ge ut preferensaktier. Vidare infördes en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma. Bolagsordningen återfinns i sin helhet på www.collector.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Nossman, VD
Telefon: +46 70 330 26 75
E-post: martin.nossman@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se
 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.