tisdag 25 april, 2017 17:30 | Regulatorisk information

Kommuniké från Collectors årsstämma den 25 april 2017

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL). Collectors årsstämma avhölls den 25 april 2017 på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016.

Styrelse och revisor
I enlighet med valberednings förslag beslutade stämman om omval av styrelseledamöterna Lena Apler, Erik Selin, Christoffer Lundström, Cecilia Lager och Azita Shariaty. Vilhelm Schottenius hade undanbett sig omval. Som nya styrelseledamöter valdes Patrik Reuterskiöld och Anna Settman. Till styrelseordförande valdes Lena Apler, dock att Erik Selin inträder som styrelseordförande intill dess att ny verkställande direktör tillträtt och ersatt Lena Apler i sin roll som tillförordnad verkställande direktör. För en mer ingående presentation av styrelseledamöterna hänvisas till
www.collector.se.

Stämman valde PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma.
Vidare beslutade stämman om ett fast styrelsearvode om 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till övriga ledamöter samt att ledamöter av risk- och revisionsutskott respektive kreditutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kronor per utskott. Vidare beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag att ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande skall någon rörlig ersättning inte utgå.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen, att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 10 269 051 stamaktier.

Beslut om emission av personalkonvertibler
Stämman beslutade att inrätta ett konvertibelprogram för koncernens anställda i Sverige, Finland och Norge. Konvertibelprogrammet innebär att Collector upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 100 miljoner kronor genom emission av konvertibler. Det konvertibla lånet ska medföra möjlighet till utbyte mot stamaktier i Collector. För stämmans beslut i sin helhet och de fullständiga villkoren för konvertibelprogrammet hänvisas https://www.collector.se/om-collector/bolagsstyrning/arsstamma/
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Grundare och tillförordnad VD I Telefon 070-525 65 80 I E-post lena.apler@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Telefon 070-081 81 17  I E-post
asa.hillsten@collectorbank.se 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.