tisdag 21 januari, 2020 08:00 | Regulatorisk information

Kallelse till extra bolagsstämma i Collector AB (publ)

Aktieägarna i Collector AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 februari 2020 kl.09:00 i Collectors lokaler på Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg. Inpassering till extra bolagsstämman börjar kl.08:30.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken tisdagen den 11 februari 2020, och
 • anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 11 februari 2020.

Anmälan kan göras på Collectors hemsida www.collector.se under rubriken ”Extra bolagstämma 2020” (som finns under avsnittet ”Om Collector”), på telefon (under kontorstid) +46 (0) 771 246 400 eller per post genom att skicka ett brev till Computershare AB, ”Collectors extra bolagsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två).


Förvaltarregistrerade aktier          
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i extra bolagsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd tisdagen den 11 februari 2020 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.


Ombud
Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till Computershare AB, ”Collectors extra bolagsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Collectors hemsida www.collector.se under rubriken ”Extra bolagsstämma 2020” (som finns under avsnittet ”Om Collector”). För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och telefonnummer som angetts för anmälan till extra bolagsstämman.


Aktieägares personuppgifter        
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.


Förslag till dagordning

 1. Extra bolagsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna.
 8. Extra bolagsstämmans avslutande.


Bemyndigande för styrelsen att besluta om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 7 på den föreslagna dagordningen)

Styrelsen föreslår att styrelsen ska vara bemyndigad att, intill nästa årsstämma i Collector AB (publ), besluta om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) i syfte att använda emissionslikviden för att stärka bolagets kapitalbas.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska styrelsen ha rätt att genomföra Företrädesemissionen med en total emissionslikvid om cirka 1 miljard kronor genom att emittera högst det antal aktier som vid varje tidpunkt ryms inom bolagsordningens gränser avseende antalet aktier och därigenom öka aktiekapitalet med högst det belopp som vid varje tidpunkt ryms inom bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission med kontant betalning, varvid styrelsen får, om den finner det lämpligt, godkänna att aktier betalas genom kvittning. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter, teckningstid och teckningskurs kommer att fastställas, och offentliggöras, av styrelsen i samband med att styrelsen beslutar om Företrädesemissionen med stöd av detta bemyndigande. Detsamma gäller bland annat det antal teckningsrätter som varje aktie ska berättiga till och det antal teckningsrätter som krävs för att teckna en ny stamaktie.


Övrig information

Aktier och röster             
Det finns totalt 102 690 502 aktier i Collector AB (publ). Samtliga aktier är stamaktier. Dagen då denna kallelse offentliggörs, innehar Collector AB (publ) inga egna aktier. Det totala antalet röster för samtliga aktier i Collector AB (publ) är 102 690 502.

Bemyndigande
Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och ärenden i relation till Euroclear Sweden.

Aktieägares rätt att begära upplysningar  
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Collector AB (publ), på extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.