tisdag 22 mars, 2016 08:15 | Regulatorisk information

Kallelse till Collectors årsstämma 28 april 2016

Kallelse till årsstämma 28 april 2016
Collectors årsstämma äger rum torsdagen den 28 april 2016 kl 15.00 Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49 i Göteborg. Kallelsen i sin helhet finns bilagd samt att tillgå på www.collector.se där även anmälan kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns nu tillgängliga på Collectors huvudkontor samt på www.collector.se. Anmälan om stämmodeltagande ska göras senast den 25 april.

Styrelse och revisor
Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Lena Apler, Erik Selin, Christoffer Lundström och Vilhelm Schottenius samt nyval av ledamöterna Azita Shariati och Cecilia Lager. Valberedningen föreslår vidare att Lena Apler väljs till styrelsens ordförande och Erik Selin till styrelsens vice ordförande. För en mer ingående presentation av de föreslagna ledamöterna och valberedningens arbete hänvisas till www.collector.se.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som revisor intill slutet av årsstämman 2017. Det noteras att PricewaterhouseCoopers i Sverige AB meddelat att den auktoriserade revisorn Peter Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Förslag till bemyndigande om emission av stamaktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 9 335 000 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Collector AB (publ) 2016


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Apler, Styrelsens ordförande I Telefon +46 70-525 65 80 I E-post lena.apler@collectorbank.se
Erik Selin, Valberedningens ordförande I Telefon +46 31-10 95 70 I E-post erik.selin@balder.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars kl. 08.15 2016. Börsen: Tickerkod COLL

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.