torsdag 16 mars, 2017 19:35 | Regulatorisk information

Kallelse till Collector AB´s årsstämma 25 april 2017

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL). Kallelse till årsstämma 25 april 2017

Aktieägarna i Collector AB (publ), org.nr 556560-0797, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2017, kl. 15.00, i Västsvenska Handelskammarens lokaler på Parkgatan 49 i Göteborg. Inpassering till årsstämman sker från kl. 14.15.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast torsdagen den 20 april 2017.

Anmälan om deltagande i årsstämman görs via anmälningssidan på www.collector.se, per post till Computershare AB ”Collector AB:s Årsstämma”, Box 610, 182 33 Danderyd eller per telefon på 0771 – 24 64 00 (9.00-16.00). Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer och adress, samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare. Observera att sista tidpunkt för anmälan per telefon är torsdagen den 20 april 2017, kl. 16.00.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid årsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämman.

Inträdeskort kommer att utsändas per post och ska tas med till årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före onsdagen den 19 april 2017 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 19 april 2017.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.collector.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress, e-postadress och telefonnummer som angetts för anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast torsdagen den 20 april 2017.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning 
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av styrelsens ordförande 
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter och revisor
 14. Val av:
  • a, styrelseledamöter  
  • b, styrelsens ordförande och vice ordförande  
  • c, revisor  
 15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 18. Beslut om emission av personalkonvertibler
 19. Årsstämmans avslutande 

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 12, 13, 14 OCH 16

Valberedningen, som har utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2016, har bestått av Erik Selin (Fastighets AB Balder), Rolf Lundström (StrategiQ Capital AB), Fabian Hielte (Ernström Finans AB) (valberedningens ordförande), och Lena Apler (styrelsens ordförande), vilka tillsammans representerar ca 66 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Punkt 2:
Valberedningen föreslår advokaten Anders Strid som ordförande vid årsstämman.

Punkt 12:
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Punkt 13:
Valberedningen föreslår ett fast styrelsearvode om 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår vidare att ledamöter av risk- och revisionsutskott respektive kreditutskott utöver sitt styrelsearvode skall erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kronor per utskott.

Punkt 14:
Valberedningens föreslår omval av ledamöterna Lena Apler, Erik Selin, Christoffer Lundström, Azita Shariaty och Cecilia Lager samt nyval av ledamöterna Patrik Casimir Reuterskiöld och Anna Settman. Valberedningen föreslår vidare att Lena Apler väljs till styrelsens ordförande och Erik Selin till vice ordförande.

Patrik Casimir Reuterskiöld, född 1976, är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och jur kand vid Stockholms Universitet. Patrik har gedigen och internationell erfarenhet av den finansiella sektorn som rådgivare och investerare. Patrik har bland annat bakgrund som senior investment banker, senast vid Morgan Stanley, där han ledde den nordiska        Financial Institutions-gruppen inom Investment Banking. Patrik har biträtt klienter vid några av de största och mest komplexa M & A och kapitalmarknadstransaktionerna inom den nordiska finansiella tjänstesektorn under de senaste åren.

Anna Settman, född 1970, utbildad marknadsekonom på Berghs och IFL-programmet på Handelshögskolan i Stockholm. Anna har lång erfarenhet inom digitalisering och media i olika ledande befattningar varav bland annat som VD för Aftonbladet. Hon sitter i styrelsen för bland andra Telia Company AB och Anticimex TopHolding AB. Hon har tidigare även varit styrelseledamot i exempelvis Nordnet Bank AB och DIBS Payment Services AB.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor intill slutet av årsstämman 2018. Det noteras att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Peter Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 16:
Valberedningen föreslår att årsstämman antar motsvarande riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs vid årsstämman 2016 att gälla intill nästa årsstämma.

Bolaget ska således alltjämt ha en valberedning bestående av fyra personer. Utöver att de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen, ska även styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande, styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer, antal revisorer, revisorer, arvode till revisorer, val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt instruktioner för valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman.

Det fullständiga förslaget till riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktionen för valberedningen finns tillgängliga på bolagets hemsida www.collector.se.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 10, 15, 17 och 18

Punkt 10:
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1 182 852 425 kronor disponeras på så sätt att i ny räkning balanseras 1 182 852 425 kronor, innebärande att ingen vinstutdelning kommer att ske.

Punkt 15:
Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att koncernen alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.

Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med Collectors ersättningspolicy, vilken baseras på Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, nationell implementering av EU:s direktiv om kapitalkrav för banker liksom internationell praxis för en sund ersättningsstruktur.

Ledande befattningshavares lön består av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande, skall någon rörlig ersättning inte utgå. Den fasta ersättningen skall således, tillsammans med pensionsavsättning och icke-monetära förmåner, utgöra den anställdes totala ersättning. Dessutom kan årsstämman om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Fast lön

Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Den fasta lönen revideras årligen.

Rörlig lön

Rörlig lön (bonus) skall inte utgå till ledande befattningshavare.

Icke monetära förmåner

Icke-monetära förmåner ska underlätta de ledande befattningshavarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.

Pension

De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavarna stadigvarande är bosatta.

Uppsägning och avgångsvederlag

Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna ska sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner.

Ersättning till styrelseledamöter

I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska godkännas av styrelsen.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker.

Punkt 17
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 10 269 051 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Skälen till bemyndigandet och att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar öka bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra en snabb och effektiv an-passning av bolagets kapitalstruktur till fastställda finansiella mål och sådana förändringar i kapitaltäcknings-reglerna som kan komma att beslutas med snar verkan. En emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt gör det även möjligt för bolaget att emittera stamaktier som betalning i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. Teckningskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 18

Beslut om emission av personalkonvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett konvertibelprogram för koncernens anställda i Sverige, Finland och Norge. Konvertibelprogrammet innebär att Bolaget upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 100 miljoner kronor genom emission av konvertibler. Det konvertibla lånet ska medföra möjlighet till utbyte mot stamaktier i Bolaget.

Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma personer som vid utgången av anmälningsperioden för erbjudandet är anställda i koncernen förutsatt att tjänstgöringstiden under 2017 beräknas motsvara minst 50 procent av en heltidsanställning. Som anställd ska räknas tillsvidareanställd som ej har sagt upp sig eller blivit uppsagd från anställningen eller gått i pension före anmälningsperiodens slut, den 15 juni 2017.

Motivet till förslaget, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att styrelsen vill skapa förutsättningar för att behålla anställda inom Collector-koncernen samt också sprida och öka aktieägandet bland dessa, vilket kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, öka samhörighetskänslan med koncernen samt skapa ett koncernövergripande fokus. För deltagande i programmet krävs en investering av deltagarna och programmet är utformat på marknadsmässiga villkor och på ett sätt som motverkar kortsiktigt risktagande. Det är vidare styrelsens uppfattning att konvertibelprogrammet är utformat på ett sätt som gör att det är förenligt med koncernens riktlinjer för ersättningssystem och de krav på ersättningssystem som följer av Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 och FFFS 2014:22.

De anställda i Collector-koncernen delas in i tre olika grupper.

För tilldelning måste anställd teckna sig för ett nominellt belopp om lägst 50 000 kronor.

Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, även tillkomma personer som är anställda av Bolaget i Norge och Finland. Dessa konvertibler ska även kunna tecknas av ett helägt dotterbolag inom koncernen eller tredje part, för vidareöverlåtelse till sådana personer. Villkoren för sådana vidareöverlåtelser ska motsvara vad som i övrigt gäller för anställda som tecknar konvertibler.

Konvertiblerna ska emitteras till en teckningskurs om 100 procent av nominellt belopp. Konvertiblerna ska kunna tecknas under tiden från och med den 1 juni 2017 till och med den 15 juni 2017 och ska betalas kontant senast den 30 juni 2017.

Konvertiblerna har inte någon bestämd återbetalningsdag. Innehavare äger inte rätt till återbetalning av lånet annat än efter Bolagets beslut att återbetala lånet eller i händelse av att Bolaget försätts i konkurs eller blir föremål för likvidation. Vid återbetalning ska lånet återbetalas, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum, tillsammans med upplupna räntor. Med undantag för vissa särskilda situationer får återbetalningsdagen infalla tidigast den 1 september 2020 och inte tidigare än 40 dagar efter information om Bolagets beslut meddelats innehavarna.

Lånet löper med ränta från den 30 juni 2017. Ränta förfaller till betalning den 30 juni varje år, första gången den 30 juni 2018 samt på lånets återbetalningsdag. Vid konvertering påkallad av innehavaren och vid automatisk konvertering (se vidare nedan) bortfaller rätten till ränta från närmast föregående ränteförfallodag. Bolaget äger rätt att ställa in en räntebetalning om Bolaget, per en mättidpunkt (som definieras i de fullständiga villkoren) som närmast föregår ränteförfallodagen, inte uppfyller det kombinerade buffertkravet enligt bestämmelser som implementerar och/eller tillämpar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU. Om Bolaget ställt in räntebetalning bortfaller konvertibelinnehavarnas rätt till sådan icke utbetald ränta. Räntesatsen fastställs särskilt för varje ränteperiod och ska utgöra 3 månaders STIBOR i SEK med tillägg för 5,1 procentenheter.

Varje konvertibel ska av innehavaren under tiden från den 1 juli 2020 till och med den 31 januari 2021 kunna konverteras till en stamaktie i Bolaget till en konverteringskurs som ska fastställas till 112 procentenheter av det belopp som motsvarar det volymvägda genomsnittet (avrundat till närmaste helt tiotalöre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt) av noterade betalkurser enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktie i Bolaget, under perioden den 17 maj 2017 till och med den 26 maj 2017. Under vissa omständigheter har innehavaren möjlighet att påkalla konvertering tidigare. Vidare gäller att om innehavaren påkallar konvertering den 31 augusti 2020 eller därefter ska konvertering ske till en justerad konverteringskurs baserad på vid sådan tidpunkt gällande börskurs om denna är lägre än den ordinarie konverteringskursen. Bolaget äger då rätt t istället för att verkställa konvertering, återbetala hela eller en del av den konvertibelfordran som innehavaren påkallat konvertering av.

Bolaget ska äga rätt att omedelbart efter registreringen av emissionsbeslutet påkalla konvertering av innehavarnas konvertibelfordran till nya stamaktier i Bolaget. För konvertering som påkallas av Bolaget före den 31 juli 2020 ska konvertering ske till en justerad konverteringskurs beräknad i syfte att kompensera konvertibelinnehavarna för förlusten av konvertibelns optionsvärde och för konvertering som påkallas av Bolaget den 31 augusti 2020 eller därefter ska konvertering ske till en konverteringskurs som motsvarar det lägre av då gällande börskurs och den ordinarie konverteringskursen (enligt de närmare villkor som framgår av de fullständiga villkoren).

Konvertering av samtliga utestående konvertibler ska ske automatiskt om kärnprimärkapitalrelationen för Bolagets konsoliderade situation eller för Bolaget understiger 7 procentenheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013. Konverteringskursen vid automatisk konvertering ska motsvara den konverteringskurs som skulle gälla om konvertering påkallats av Bolaget vid samma tidpunkt som den automatiska konverteringen.

Bolaget har rätt, men ingen skyldighet, att antingen förvärva Konvertibelinnehavares Konvertibler eller återbetala dennes konvertibellån jämte upplupen ränta för de fall Konvertibelinnehavaren före den 30 juni 2020 avser överlåta Konvertibler till tredje man. För det fall Konvertibelinnehavare före den 30 juni 2020 säger upp sin anställning i Bolaget, eller blir uppsagd från sin anställning i Bolaget har Bolaget rätt, men ingen skyldighet, att återbetala dennes konvertibellån jämte upplupen ränta.

Förutsatt lånet fulltecknas till 100 miljoner kronor och konverteringskursen antas bestämmas till 112 kronor, motsvarande 112 procentenheter av 100 kronor, vilket var den senaste betalkursen den 16 mars 2017 för Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm, kommer aktiekapitalet att öka med 89 286 kronor vid full konvertering baserat på nuvarande kvotvärde om 0,10 kronor per aktie. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,9 procent av aktiekapitalet och rösterna efter full konvertering.

För beslut enligt punkt 18 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 102 690 502. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016, styrelsens fullständiga förslag, styrelsens redogörelse för resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer senast den 4 april 2017 att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.collector.se, hos bolaget på adress Östra Hamngatan 24, Göteborg samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut samt motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.collector.se.

Handlingarna kan begäras per telefon 010- 161 00 00 eller per post till Collector AB (publ), Box 11914, 404 39 Göteborg.

Aktieägares frågerätt
Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid årsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Sådana upplysningar ska lämnas om styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

_________________________

Göteborg i mars 2017

Collector AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Styrelseordförande Collector I Telefon 070-525 65 80 I E-post lena.apler@collectorbank.se
Fabian Hielte, Valberedningens ordförande I Telefon 031-89 00 00 I E-post fabian.hielte@ernstrom.se

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.