tisdag 28 mars, 2023 17:50 | Regulatorisk information

Kallelse till årsstämma i Collector Bank AB (publ)

Aktieägarna i Collector Bank AB (publ), org.nr 556597-0513, (“bolaget” eller ”Collector”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl. 15.00 i Collectors lokaler på Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg. Inpassering till årsstämman sker från kl. 14.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Collectors bolagsordning.


Anmälan och deltagande vid årsstämman
För att ha rätt att delta i Collectors årsstämma ska aktieägare:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 april 2023;
 • dels anmäla sitt deltagande i årsstämman hos bolaget senast torsdagen den 27 april 2023.


Anmälan om deltagande i årsstämman görs via anmälningssidan på www.collector.se under rubriken ”Om Collector/Årsstämma 2023”, per post till Computershare AB ”Collector Bank AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller per telefon på 0771 – 24 64 00 (måndag-fredag 9.00-16.00). Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer och adress, samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare. Inträdeskort kommer att utsändas per post och ska tas med till årsstämman. Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid årsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämman. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.collector.se under rubriken ”Om Collector/Årsstämma 2023” och hos bolaget, Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten att rösta per post före årsstämman ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan. Vid sådan poströstning behöver någon ytterligare anmälan inte ske.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman, oavsett om detta sker fysiskt eller genom poströstning, måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier även omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken per den 25 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 27 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt per post före årsstämman enligt 11 § i bolagsordningen. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.collector.se under rubriken ”Om Collector/Årsstämma 2023” och hos bolaget, Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Computershare AB (som administrerar formulären för Collectors räkning) tillhanda senast torsdagen den 27 april 2023. Röster som mottages senare än den 27 april 2023 kommer att bortses från. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, ”Collector Bank AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till info@computershare.se. Aktieägare som är fysiska personer kan även, genom verifiering med BankID, avge sin poströst elektroniskt via Collectors webbplats, www.collector.se under rubriken ”Om Collector/Årsstämma 2023”. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. För frågor om poströstningsförfarandet, vänligen kontakta Computershare AB på telefon 0771 – 24 64 00 (måndag-fredag 9.00-16.00).

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av styrelseordförande och verkställande direktör
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören
 12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2022
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
 14. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter och revisor
 15. Val av:
  a. styrelseledamöter
  b. styrelsens ordförande
  c. revisor
 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
 19. Beslut om ändring av bolagsordningen
 20. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag
Valberedningen har lämnat förslag till beslut under punkterna 2, 13, 14 och 15 på dagordningen. Valberedningen, som har utsetts enligt den procedur som beslutats av årsstämman, har bestått av Sharam Rahi (valberedningens ordförande), utsedd av Fastighets AB Balder, Jesper Mårtensson, utsedd av Förvaltnings AB Färgax, Anna-Maria Lundström Törnblom, utsedd av StrategiQ Capital AB och Erik Selin, styrelsens ordförande, vilka tillsammans representerar ca 69 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Bolagets styrelse har lämnat förslag till beslut under punkterna 10, 16, 17,18 och 19 på dagordningen.

Punkt 2:
Valberedningen föreslår att advokat Anders Strid utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10:
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 5 521 180 510 kronor disponeras på så sätt att i ny räkning balanseras 5 521 180 510 kronor, innebärande att ingen vinstutdelning kommer att ske.

Punkt 13:
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ordinarie ledamöter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 14:
Valberedningen föreslår ett fast styrelsearvode om 720 000 kronor till styrelsens ordförande och 360 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår vidare att ledamöter av kreditutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla ytterligare ett arvode om 150 000 kronor var, samt att ledamöter av revisionsutskott respektive risk- och complianceutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kronor var för respektive utskott.

Punkt 15:
Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Erik Selin, Christoffer Lundström, Charlotte Hybinette, Bengt Edholm, Ulf Croona och Marie Osberg. Valberedningen föreslår vidare att Erik Selin väljs om till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2024, i enlighet med av valberedningen erhållen rekommendation från revisionsutskottet. Det noteras att Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor för det fall Ernst & Young AB väljs om som revisor.

Punkt 16:
Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla som längst till årsstämman 2027.

Tillämpliga regelverk
Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med dessa riktlinjer och Collectors ersättningspolicy vilka baseras på svensk och europeisk lagstiftning och övriga regelverk kring ersättningssystem för banksektorn, svensk kod för bolagsstyrning liksom praxis för en sund ersättningsstruktur.

Tillämpningsområde
Dessa riktlinjer omfattar bolagsledning samt styrelseledamöter i den mån andra ersättningar än sådana som beslutats av årsstämman utgår till styrelseledamöter. Med bolagsledning avses verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i ledningsgruppen, samt anställda som har det övergripande ansvaret för någon av bolagets kontrollfunktioner, oavsett om dessa från tid till annan ingår i bolagets ledningsgrupp eller ej.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Collector är en utmanarbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Med effektiva beslutsprocesser och flexibilitet i fokus utvecklar Collector lösningar utifrån kundernas behov. Verksamheten omfattar privatlån, kreditkort, sparkonton, betalningslösningar för e-handel och butik, factoring, företagskrediter, fastighetslån samt hantering av portföljer av förfallna fordringar. Den starka företagskulturen, präglad av entreprenörskap, engagemang och etik bidrar starkt till Collectors utvecklingsresa.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att bolagsledningen kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och bestå av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsavsättningar och andra icke monetära förmåner.

För att undvika att bolagsledning uppmuntras till osunt risktagande ska inte någon rörlig ersättning utgå, dock med undantag för vad som anges nedan. Den fasta ersättningen ska således, tillsammans med pensionsavsättning och icke monetära förmåner, utgöra den anställdes totala ersättning.

Därutöver kan årsstämman om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar eller incitamentsprogram. Sådana långsiktiga incitamentsprogram beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Den rörliga ersättningen får dock inte vara kopplad till bolagets finansiella mål eller liknande som skulle kunna leda till att berörda anställda lockas till osunt risktagande. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 20 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Fast lön
Varje person i bolagsledningen ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Den fasta lönen revideras årligen.

Pension
Varje person i bolagsledningen ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavaren stadigvarande är bosatt.

För verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Icke monetära förmåner
Icke monetära förmåner ska underlätta befattningshavarens arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.

Icke monetära förmåner kan innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning
Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och 18 månader för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan för VD och vice VD ersättning för åtagande om konkurrensbegränsning komma att utgå vid anställningens upphörande i syfte att kompensera för eventuellt inkomstbortfall. För VD gäller att sådan ersättning för åtagande om konkurrensbegränsning endast ska utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska för VD utgöra skillnaden mellan den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen med avdrag för den eventuellt lägre inkomst VD intjänar i ny verksamhet och för vice VD utgöra skillnaden mellan den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen med avdrag för den eventuellt lägre inkomst vice VD intjänar i ny verksamhet, dock högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen. Ersättningen ska utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 12 månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även i tillämpliga fall följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsens ordförande är ordförande i ersättningsutskottet. Ersättningsutskottets övriga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Ersättning till styrelseledamöter
Stämmovalda styrelseledamöter kan i undantagsfall komma att anlitas för att utföra arbete som går utöver styrelsearbetet och då ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Arbetsinsatser som kan komma ifråga är arbetsuppgifter där bolaget saknar intern kompetens eller resurs. Vidare får endast operationella och
​ ​​​​​​inte strategiska arbetsinsatser ifrågakomma och dessa får inte heller inkräkta på bolagsledningens sysslor eller på annat sätt strida mot aktiebolagslagen eller Svensk kod för bolagsstyrning. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska godkännas av styrelsen utan berörd styrelseledamots deltagande i beredning av förslag eller beslut.

Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.
________

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats
Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna på befintliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare motsvarar de riktlinjer för ersättning som årsstämman i Collector AB (som fusionerats in i Collector Bank AB under 2022) beslutat om, och endast redaktionella ändringar och anpassningar har gjorts.

Punkt 17:
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Teckningskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Skälen till bemyndigandet och att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar öka bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra en snabb och effektiv anpassning av bolagets kapitalstruktur till fastställda finansiella mål och förändringar i kapitaltäckningsreglerna. En emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt gör det även möjligt för bolaget att emittera aktier som betalning i samband med eventuella förvärv av bolag eller verksamheter som bolaget kan komma att genomföra.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 18:
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter återköp innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Collector under förutsättning att Finansinspektionen godkänner sådana förvärv. Återköp får endast ske på Nasdaq Stockholm, antingen till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller vid återköp som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för aktierna motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna återköptes även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Collector ligger utanför kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som Collector vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning ska kunna ske genom kvittning eller tillskjutande av apportegendom. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier i Collector som överlåts, med den eventuella avvikelse som styrelsen finner lämplig i det enskilda fallet.

Syftet med bemyndigandena är att styrelsen önskar möjliggöra för bolaget att använda egna aktier som betalning i samband med eventuella förvärv av bolag eller verksamheter som bolaget kan komma att genomföra, samt öka bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra anpassningar av bolagets kapitalstruktur efter rådande förhållanden för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 19:
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning vad avser bolagets företagsnamn. Bolagsordningen föreslås i övrigt vara oförändrad.

Nuvarande lydelse:
§1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Collector Bank AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse
§1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Norion Bank AB. Bolaget är publikt (publ).

Namnändringen förutsätter att Finansinspektionen lämnar nödvändiga tillstånd till namnbytet och att ändra den nya bolagsordningen. Fram till dess den nya bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske under tredje kvartalet 2023, kommer bolaget att använda nuvarande företagsnamn Collector Bank AB.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIG INFORMATION

Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i besluten ovan som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket, Finansinspektionen, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 205 381 004. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022, styrelsens rapport över ersättningar som omfattas av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som upprättats av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §, styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap. 22 §, revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap. 54 § samt föreslagen ny bolagsordning kommer senast den 13 april 2023 att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.collector.se under rubriken ”Om Collector/Årsstämma 2023”, hos bolaget på adress Lilla Bommens Torg 11, Göteborg samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut samt motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse samt information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.collector.se.

Handlingarna kan begäras per telefon 010- 161 00 00 eller per post till Collector Bank AB (publ), attention: Head of CEO Office Josefin Eriksson, Box 11914, 404 39 Göteborg.

Personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf respektive https://www.computershare.com/se/gm-gdpr.

Aktieägares frågerätt
Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid årsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Sådana upplysningar ska lämnas om styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Aktieägare som önskar skicka in frågor i förväg kan göra det till Collector Bank AB, attention: Head of CEO Office Josefin Eriksson, Box 11914, 404 39 Göteborg, eller per e-post till josefin.eriksson@collectorbank.se.

________

Göteborg i mars 2023
Collector Bank AB (publ)
Styrelsen

 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.