tisdag 24 mars, 2020 18:30 | Regulatorisk information

Kallelse till årsstämma i Collector AB (publ)

Mot bakgrund av det rådande läget avseende Covid-19 (coronaviruset) kommer en rad försiktighetsåtgärder att vidtas vid årsstämman. Aktieägare uppmanas att ta del av informationen på www.collector.se. Collector följer utvecklingen och myndigheternas direktiv noga och publicerar vid behov uppdaterad information på hemsidan.


Aktieägarna i Collector AB (publ), org.nr 556560-0797, kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2020 kl. 15.00 i Collectors lokaler på Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg. Inpassering till årsstämman sker från kl. 14.30.

 

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 april 2020, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast tisdagen den 21 april 2020.

 

Anmälan om deltagande i årsstämman görs via anmälningssidan på www.collector.se, per post till Computershare AB ”Collector AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller per telefon på 0771 – 24 64 00 (9.00-16.00). Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer och adress, samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

 

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid årsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämman. 

 

Inträdeskort kommer att utsändas per post och ska tas med till årsstämman.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före tisdagen den 21 april 2020 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 21 april 2020.

 

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida, www.collector.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och telefonnummer som angetts för anmälan till årsstämman.  

 

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast tisdagen den 21 april 2020.

 

För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder även registratorn Computershare en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 08-518 01 554 eller via e-post på info@computershare.se. 

 

Förslag till dagordning 

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av styrelsens ordförande
 8. Anförande av bolagets verkställande direktör
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 12. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 14. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter och revisor
 15. Val av:
  1. styrelseledamöter
  2. styrelsens ordförande
  3. revisor
 16. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
 17. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 19. Beslut om ändring av bolagsordning
 20. Årsstämmans avslutande

 

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 13, 14, 15 OCH 16

Valberedningen, som har utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2019, har bestått av Erik Selin (utsedd av Fastighets AB Balder), Rolf Lundström (utsedd av StrategiQ Capital AB) (valberedningens ordförande), Fredrik Paulsson (utsedd av Helichrysum Gruppen AB) och Lena Apler (styrelsens ordförande), vilka tillsammans representerar ca 65 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

 

Punkt 2:

Valberedningen föreslår advokaten Anders Strid som ordförande vid årsstämman.

 

Punkt 13:

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

 

Punkt 14:

Valberedningen föreslår ett fast styrelsearvode om 720 000 kronor till styrelsens ordförande och 360 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår vidare att ledamöter av kreditutskott utöver sitt styrelsearvode skall erhålla ytterligare ett arvode om 150 000 kronor var, samt att ledamöter av risk- och revisionsutskott utöver sitt styrelsearvode skall erhålla ytterligare ett arvode om
100 000 kr var.

 

Punkt 15:

Valberedningens föreslår omval av ledamöterna Erik Selin, Christoffer Lundström, Anna Kinberg Batra och Charlotte Hybinette samt nyval av Marcus Hansson, Bengt Edholm, Ulf Croona och Marie Osberg. Valberedningen föreslår vidare att Erik Selin väljs till styrelsens ordförande.  

 

Marcus Hansson, född 1974, är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan på Göteborgs Universitet. Marcus är finanschef på Fastighets AB Balder sedan 2007. Marcus har en bakgrund inom bank där han arbetat med företagsfinansiering samt valuta och räntor. Från 1999 till 2005 arbetade han på Sparbanken Sjuhärad och från 2005 till 2007 i Danske Bank. Externa styrelseuppdrag utöver Balder-relaterade styrelseuppdrag är Husvärden L Larsson & Co AB och SHH Bostad AB.

 

Bengt Edholm, född 1956, är utbildad civilekonom vid Uppsala Universitet. Bengt har lång erfarenhet av bank och finans, särskilt inom treasury. De senaste 20 åren har Bengt haft flera ledande befattningar inom Handelsbanken och under åren 2004-2018 var han Global Head of Treasury. Bengt har även varit Head of Treasury på Stadshypotek och arbetat som Bond Trader/Portfolio Manager på Nordea, Danske Bank och Handelsbanken. Idag är Bengt konsult inom bank och finans.   

 

Ulf Croona, född 1958, är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg. Ulf har en gedigen bakgrund inom bank och finans. De senaste åren har Ulf varit regionchef för Västsverige på Catella Bank. Dessförinnan hade Ulf under många år ledande befattningar inom Swedbank, med inriktning mot företagsfinansiering. Ulf har även arbetat flera år med företagsfinansiering på SEB. Idag är Ulf styrelseordförande i Bankmannasällskapet i Göteborg och styrelseledamot i bl a Örgryte IS och Nice Företagsreklam i Göteborg AB. 

 

Marie Osberg, född 1960, är utbildad civilekonom vid Lunds Universitet samt MBA vid Webster University Geneva. Marie har lång erfarenhet inom bank och finans, både som Group Treasurer på Nobel Biocare under åtta år och från ett flertal seniora positioner inom banksektorn. Under 2007-2019 har Marie haft ledande befattningar inom DNB Bank, där hon byggt upp bankens filial i västra Sverige och de senaste tre åren varit ansvarig för Working Capital Solutions och Cash&Treasury Management för Nord-Europa. Marie arbetar idag som senior advisor inom bank och finans och är även styrelseordförande för Rädda Barnen i Göteborg.

 

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2021, i enlighet med av valberedningen erhållen rekommendation från risk- och revisionsutskottet. Det noteras att Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson kommer att vara huvudansvarig revisor.

 

Punkt 16:

Valberedningen föreslår att årsstämman antar motsvarande riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs vid årsstämman 2019 att gälla till dess beslut om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman.

 

Bolaget ska således alltjämt ha en valberedning bestående av fyra personer. Utöver att de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen, ska även styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande, styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts.

 

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer, antal revisorer, revisorer, arvode till revisorer, val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt instruktioner för valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman.

 

Det fullständiga förslaget till riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktionen för valberedningen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.collector.se.

 

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 11, 17, 18 och 19

 

Punkt 11:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1.395.699.050 kronor disponeras på så sätt att i ny räkning balanseras 1.395.699.050 kronor, innebärande att ingen vinstutdelning kommer att ske.

 

Punkt 17:

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla som längst till årsstämman 2024. Ersättningsriktlinjerna motsvarar i sak de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2019. I syfte att följa nya legala krav är de föreslagna ersättningsriktlinjerna dock mer detaljerade än de föregående riktlinjerna.

 

Tillämpliga regelverk

Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med dessa riktlinjer och Collectors ersättningspolicy vilka baseras på svensk och europeisk lagstiftning och övriga regelverk kring ersättningssystem för banksektorn, svensk kod för bolagsstyrning liksom praxis för en sund ersättningsstruktur.

 

Tillämpningsområde

Dessa riktlinjer omfattar bolagsledning samt styrelseledamöter i den mån andra ersättningar än sådana som beslutats av årsstämman utgår till styrelseledamöter. Med bolagsledning avses verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen. Med andra personer i bolagsledningen avses personer som ingår i ledningsgruppen och chefer som är direkt underställda den verkställande direktören. Chefer direkt underställda den verkställande direktören är i bolagets fall Head of Compliance, Chief Risk Officer och Chief Legal Officer. 

 

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

 

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

 

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Collector-koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen genom Collector Bank, en utmanarbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Med effektiva beslutsprocesser och flexibilitet i fokus utvecklar Collector lösningar utifrån kundernas behov. Verksamheten omfattar privatlån, kreditkort, sparkonton, betalningslösningar för e-handel och butik, factoring, företagskrediter, fastighetslån samt hantering av portföljer av förfallna fordringar. Den starka företagskulturen, präglad av entreprenörskap, engagemang och etik bidrar starkt till Collectors utvecklingsresa.

 

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att bolagsledningen kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

 

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och bestå av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsavsättningar och andra icke monetära förmåner.

 

För att undvika att bolagsledning uppmuntras till osunt risktagande ska inte någon rörlig ersättning utgå, dock med undantag för vad som anges nedan. Den fasta ersättningen ska således, tillsammans med pensionsavsättning och icke monetära förmåner, utgöra den anställdes totala ersättning.

 

Därutöver kan årsstämman om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar eller incitamentsprogram. Sådana långsiktiga incitamentsprogram beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. 

 

Kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Den rörliga ersättningen får dock inte vara kopplad till bolagets finansiella mål eller liknande som skulle kunna leda till att berörda anställda lockas till osunt risktagande. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 20 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

 

Fast lön

Varje person i bolagsledningen ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Den fasta lönen revideras årligen.

 

Pension

Varje person i bolagsledningen ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavaren stadigvarande är bosatt.

 

För verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda.  Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

 

Icke monetära förmåner

Icke monetära förmåner ska underlätta befattningshavarens arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.

 

Icke monetära förmåner kan innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

 

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

 

Upphörande av anställning

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och 18 månader för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

           

Därutöver kan för VD och vice VD ersättning för åtagande om konkurrensbegränsning komma att utgå vid anställningens upphörande i syfte att kompensera för eventuellt inkomstbortfall. För VD gäller att sådan ersättning för åtagande om konkurrensbegränsning endast ska utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska för VD utgöra skillnaden mellan den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen med avdrag för den eventuellt lägre inkomst VD intjänar i ny verksamhet och för vice VD utgöra skillnaden mellan den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen med avdrag för den eventuellt lägre inkomst vice VD intjänar i ny verksamhet, dock högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen. Ersättningen ska utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 12 månader efter anställningens upphörande.

 

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

 

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även i tillämpliga fall följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsens ordförande är ordförande i ersättningsutskottet. Ersättningsutskottets övriga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.  

 

Ersättning till styrelseledamöter

Stämmovalda styrelseledamöter kan i undantagsfall komma att anlitas för att utföra arbete som går utöver styrelsearbetet och då ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Arbetsinsatser som kan komma ifråga är arbetsuppgifter där bolaget saknar intern kompetens eller resurs. Vidare får endast operationella och inte strategiska arbetsinsatser ifrågakomma och dessa får inte heller inkräkta på bolagsledningens sysslor eller på annat sätt strida mot aktiebolagslagen eller Svensk kod för bolagsstyrning. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska godkännas av styrelsen utan berörd styrelseledamots deltagande i beredning av förslag eller beslut.

 

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

 

Punkt 18

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman (dvs med hänsyn tagen till den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som Collector genomfört under mars 2020).

 

Teckningskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

 

Skälen till bemyndigandet och att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar öka bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra en snabb och effektiv anpassning av bolagets kapitalstruktur till fastställda finansiella mål och förändringar i kapitaltäckningsreglerna. En emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt gör det även möjligt för bolaget att emittera aktier som betalning i samband med eventuella förvärv av bolag eller verksamheter som bolaget kan komma att genomföra.

 

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Punkt 19

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning dels för att anpassa bolagsordningen till tidigare ikraftträdda, och kommande ändringar i aktiebolagslagen i §§ 1, 7, 9, 10 och 13, dels för att ta bort möjligheten att ge ut preferensaktier i § 5 (det finns vid tidpunkten då kallelse utfärdas inga preferensaktier utgivna). Vidare föreslås en ny paragraf införas i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Dessutom görs vissa smärre språkliga justeringar och följdändringar. Paragraferna 1, 5, 7, 9, 10, 11 och 13 föreslås ha följande lydelse:

 

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Collector AB. Bolaget är publikt (publ).

 

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 85 000 000 och högst 340 000 000.

 

§7 Revisorer

En eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag ska väljas. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn valdes.

 

§9 Rätt att delta i stämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämma endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

 

§10 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter och revisorer
 12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, revisorer och revisorssuppleanter
 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§11 Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

ÖVRIG INFORMATION

 

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 102 690 502. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019, styrelsens fullständiga förslag inklusive bolagsordningen i dess föreslagna lydelse, styrelsens redogörelse för resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer senast den 6 april 2020 att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.collector.se, hos bolaget på adress Lilla Bommens Torg 11, Göteborg samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

 

Valberedningens fullständiga förslag till beslut samt motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.collector.se.

 

Handlingarna kan begäras per telefon 010- 161 00 00 eller per post till Collector AB (publ), Box 11914, 404 39 Göteborg.

 

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid årsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Sådana upplysningar ska lämnas om styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

 

Aktieägare som önskar skicka in frågor i förväg kan göra det till Collector AB, attention: Malin Alevåg, Box 11914, 404 39 Göteborg, eller per e-post till malin.alevag@collectorbank.se.

 

Göteborg i mars 2020

Collector AB (publ)

Styrelsen

 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.