onsdag 1 juni, 2022 14:02 | Regulatorisk information

Förtida inlösen av förlagslån i Collector Bank AB

Collector Bank AB (”Collector Bank”) kommer den 21 juni 2022 att genomföra en förtida inlösen av förlagslån med ISIN SE0010101402 om 500 MSEK som gavs ut den 21 juni 2017.

Collector Bank kommer, i enlighet med förlagslånets villkor, att utöva sin rätt att påkalla förtida inlösen. Förlagslånet löses in till ett pris motsvarande det nominella värdet tillsammans med upplupen obetald ränta till och med dagen för inlösen. Inlösen har godkänts av Finansinspektionen.

Inlösendagen är den 21 juni 2022 och betalning kommer i enlighet med villkoren att erläggas till de som på avstämningsdagen den 14 juni 2022 är registrerade som innehavare hos Euroclear Sweden. Collector Bank kommer att skicka ett meddelande om förtida inlösen till de hos Euroclear Sweden registrerade innehavarna av förlagsbevisen samt publicera meddelandet på bolagets hemsida.

I samband med inlösen kommer Collector Bank att ansöka om avnotering av förlagslånet hos Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se