tisdag 30 juni, 2015 08:30 | Regulatorisk information

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Collector

Under juni 2015 har antalet aktier och röster i Collector AB (publ) (”Collector”) förändrats enligt följande:

  • Antalet stamaktier och röster ökade med 7 272 727 genom en nyemission som genomfördes i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm.
  • Antalet preferensaktier och röster minskade med 589 625 genom en minskning av Collectors aktiekapital och indragning av preferensaktier.
  • Antalet stamaktier och röster ökade med 589 625 genom en nyemission som genomfördes i samband med indragningen av preferensaktierna.

Efter ovan genomförda förändringar uppgår aktiekapitalet i Collector per den 30 juni 2015 till 9 335 550,20 kronor, fördelat på 93 355 502 stamaktier. Inga preferensaktier är utgivna. Det totala antalet röster i Collector uppgår per den 30 juni 2015 till 93 355 502.

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.