onsdag 9 februari, 2022 21:30 | Regulatorisk information

Finansinspektionen begär yttrande från Collector

Finansinspektionen begär yttrande från Collector som en fortsättning på den tidigare inledda öppna temaundersökningen avseende kreditprövningsprocesser för konsumentkrediter, riktad mot Collector och ett antal andra aktörer på den svenska marknaden för konsumentkrediter. Undersökningen inleddes 2020, baserad på kreditprövningar som gjordes under delar av 2019, och Finansinspektionen begär nu yttrande från Collector.

Finansinspektionen inledde den 29 januari 2020 en öppen undersökning avseende kreditprövningsprocesser för konsumentkrediter riktad mot Collector och ett antal andra aktörer på den svenska marknaden för konsumentkrediter. Undersökningen benämns som en temaundersökning för ett antal aktörer på den svenska kreditmarknaden, och baseras på kreditansökningar som har inkommit mellan den 1 juni 2019 och den 30 september 2019. Finansinspektionen har som ett led i denna granskning skickat en avstämningsskrivelse varpå Collector har besvarat Finansinspektionens frågor.

Collector har den 9 februari 2022 mottagit en skrivelse från Finansinspektionen vars preliminära bedömning är att banken inte har grundat sin kreditprövning på tillräckliga uppgifter och därmed inte följer konsumentkreditlagen (6 och 12 §§ konsumentkreditlagen (2010:1846) samt Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2014:11)). Mot den bakgrunden är Finansinspektionens preliminära bedömning att banken inte iakttagit god kreditgivningssed och inte följt konsumentkreditlagen. Finansinspektionen överväger därför att vidta åtgärd mot Collector med stöd av 15:1 lag om bank- och finansieringsrörelse.

– Vi välkomnar att Finansinspektionen undersöker kreditprövningar för konsumentkrediter i Sverige för att säkerställa att branschen i sin helhet utövar god kreditgivningssed. Sund och hållbar kreditgivning är av största vikt för Collector och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra våra kreditbedömningsprocesser, säger Martin Nossman, VD för Collector.

Collector har beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens överväganden och ska inkomma med yttrande senast den 2 mars 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Nossman, VD
Telefon: +46 70 330 26 75
E-post: martin.nossman@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2022, kl. 21:30 CET.

 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.