torsdag 21 oktober, 2021 07:30 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari-september 2021

Collector AB publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2021.

TREDJE KVARTALET 2021 (JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2020)

 • Låneportföljen uppgick till 35 624 MSEK (30 146)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 658 MSEK (525)
 • K/I-talet uppgick till 27,9% (38,0)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 474 MSEK (326)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,6% (2,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till 244 MSEK (117)
 • Periodens resultat uppgick till 190 MSEK (89) och resultat per aktie uppgick till 0,93 SEK (0,43)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,8% (13,8) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,7% (15,8)


JANUARI-SEPTEMBER 2021 (JÄMFÖRT MED JANUARI-SEPTEMBER 2020)

 • Låneportföljen uppgick till 35 624 MSEK (30 146)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 914 MSEK (1 562)
 • Rörelseintäkterna justerade för poster av engångskaraktär uppgick till 1 893 MSEK (1 562)
 • K/I-talet uppgick till 31,2% (41,7)
 • K/I-talet justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 31,5% (40,7)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 1 317 MSEK (911)
 • Resultat före kreditförluster justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 1 297 MSEK (926)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,7% (2,9)
 • Kreditförlustnivån har inte justerats för poster av engångskaraktär (2,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till 636 MSEK (263)
 • Rörelseresultatet justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 615 MSEK (328)
 • Periodens resultat uppgick till 497 MSEK (196) och resultat per aktie uppgick till 2,42 SEK (1,27)
 • Periodens resultat justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 478 MSEK (247)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,8% (13,8) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,7% (15,8)


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Collector Bank emitterade en senior icke-säkerställd obligation om 500 MSEK


TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 21 oktober kl. 11:30 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 558 359 eller +44 3333 009 273. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q3-2021.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021, kl. 07:30 CET.