torsdag 22 oktober, 2020 07:30 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari-september 2020

Collector AB publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2020.

TREDJE KVARTALET 2020 (JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2019)

 • Låneportföljen uppgick till 30 146 MSEK (30 577)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 525 MSEK (528)
 • K/I-talet uppgick till 38,0% (39,6)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 326 MSEK (319)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,8% (1,4). Ändrade antaganden för kreditförlustreserveringar sedan 1 januari 2020 påverkar jämförbarheten
 • Rörelseresultatet uppgick till 117 MSEK (217)
 • Periodens resultat uppgick till 89 MSEK (164) och resultat per aktie uppgick till 0,43 SEK (1,60)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,8% (11,4) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,8% (14,2)
 

JANUARI-SEPTEMBER 2020 (JÄMFÖRT MED JANUARI-SEPTEMBER 2019)

 • Låneportföljen uppgick till 30 146 MSEK (30 577)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 562 MSEK (1 540)
 • K/I-talet uppgick till 41,7% (41,4) och det justerade K/I-talet uppgick till 40,7%
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 911 MSEK (903) och det justerade resultatet före kreditförluster uppgick till 926 MSEK
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,9% (1,3) och den justerade kreditförlustnivån uppgick till 2,7%
 • Rörelseresultatet uppgick till 263 MSEK (628) och det justerade rörelseresultatet uppgick till 328 MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 196 MSEK (481) och resultat per aktie uppgick till 1,27 SEK (4,68)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,8% (11,4) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,8% (14,2)
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Finansinspektionen meddelade att den förordnade revisorns uppdrag har slutförts och att ärendet gällande kreditförlustreserveringar avseende Collectors företagsutlåning har stängts

 • Förflyttningar mellan poster i resultaträkningen har gjorts i samband med denna delårsrapport och kommunicerades via pressmeddelande den 8 oktober 2020. Se även not K2 och K17
 

TELEFONKONFERENS

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 22 oktober kl. 10:15 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 856 642 703 eller +44 3333 009 035. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q3-2020. Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020, kl. 07:30 CET.