torsdag 22 oktober, 2020 07:30 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari-september 2020

Collector AB publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2020.

TREDJE KVARTALET 2020 (JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2019)

 • Låneportföljen uppgick till 30 146 MSEK (30 577)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 525 MSEK (528)
 • K/I-talet uppgick till 38,0% (39,6)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 326 MSEK (319)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,8% (1,4). Ändrade antaganden för kreditförlustreserveringar sedan 1 januari 2020 påverkar jämförbarheten
 • Rörelseresultatet uppgick till 117 MSEK (217)
 • Periodens resultat uppgick till 89 MSEK (164) och resultat per aktie uppgick till 0,43 SEK (1,60)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,8% (11,4) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,8% (14,2)
 

JANUARI-SEPTEMBER 2020 (JÄMFÖRT MED JANUARI-SEPTEMBER 2019)

 • Låneportföljen uppgick till 30 146 MSEK (30 577)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 562 MSEK (1 540)
 • K/I-talet uppgick till 41,7% (41,4) och det justerade K/I-talet uppgick till 40,7%
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 911 MSEK (903) och det justerade resultatet före kreditförluster uppgick till 926 MSEK
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,9% (1,3) och den justerade kreditförlustnivån uppgick till 2,7%
 • Rörelseresultatet uppgick till 263 MSEK (628) och det justerade rörelseresultatet uppgick till 328 MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 196 MSEK (481) och resultat per aktie uppgick till 1,27 SEK (4,68)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,8% (11,4) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,8% (14,2)
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Finansinspektionen meddelade att den förordnade revisorns uppdrag har slutförts och att ärendet gällande kreditförlustreserveringar avseende Collectors företagsutlåning har stängts

 • Förflyttningar mellan poster i resultaträkningen har gjorts i samband med denna delårsrapport och kommunicerades via pressmeddelande den 8 oktober 2020. Se även not K2 och K17
 

TELEFONKONFERENS

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 22 oktober kl. 10:15 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 856 642 703 eller +44 3333 009 035. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q3-2020. Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020, kl. 07:30 CET.
 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.