tisdag 26 april, 2022 07:30 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari-mars 2022

Collector AB publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2022.


FÖRSTA KVARTALET 2022 (JÄMFÖRT MED FÖRSTA KVARTALET 2021)

 • Låneportföljen uppgick till 38 734 MSEK (33 322)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 723 MSEK (611)
 • Rörelseintäkterna har inte justerats för poster av engångskaraktär under perioden (591)
 • K/I-talet uppgick till 27,3% (33,2)
 • K/I-talet har inte justerats för poster av engångskaraktär under perioden (34,3)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,1% (2,8)
 • Kreditförlustnivån har inte justerats för poster av engångskaraktär under perioden (2,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till 325 MSEK (183)
 • Rörelseresultatet har inte justerats för poster av engångskaraktär under perioden (163)
 • Periodens resultat uppgick till 257 MSEK (147) och resultat per aktie uppgick till 1,20 SEK (0,67)
 • Periodens resultat har inte justerats för poster av engångskaraktär (128)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 17,6% (11,3)
 • Avkastning på eget kapital har inte justerats för poster av engångskaraktär under perioden (9,8)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,7% (13,6) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,4% (15,6)


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 26 april 2022 kl. 10:00 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 856 642 707 eller +44 3333 009 272. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q1-2022.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2022, kl. 07:30 CET.