tisdag 27 april, 2021 07:30 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari-mars 2021

Collector AB publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2021.

FÖRSTA KVARTALET 2021 (JÄMFÖRT MED FÖRSTA KVARTALET 2020)

  • Låneportföljen uppgick till 33 322 MSEK (29 327)
  • Rörelseintäkterna uppgick till 601 MSEK (475) och justerade rörelseintäkter uppgick till 580 MSEK (475)
  • K/I-talet uppgick till 33,7% (46,7) och justerat K/I-tal uppgick till 34,9% (43,6)
  • Resultat före kreditförluster uppgick till 398 MSEK (253) och justerat resultat före kreditförluster uppgick till 378 MSEK (268)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 2,8% (2,8) och periodens kreditförlustnivå är ojusterad (2,1)
  • Rörelseresultatet uppgick till 173 MSEK (44) och justerat rörelseresultat uppgick till 152 MSEK (109)
  • Periodens resultat uppgick till 136 MSEK (31) och resultat per aktie uppgick till 0,66 SEK (0,20). Justerat resultat uppgick till 118 MSEK (82)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,6% (13,5) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,6% (15,6)
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Avyttringen av Collector Ventures slutfördes den 11 februari 2021
 

TELEFONKONFERENS

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 27 april kl. 10:30 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 558 359 eller +44 3333 009 262. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q1-2021.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2021, kl. 07:30 CET.