tisdag 5 maj, 2020 07:30 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari-mars 2020

Collector AB publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2020.

FÖRSTA KVARTALET 2020 (JÄMFÖRT MED FÖRSTA KVARTALET 2019)

 • Låneportföljen ökade med 9% till 29 327 MSEK (26 968)
 • Rörelseintäkterna minskade med 3% till 492 MSEK (508)
 • K/I-talet uppgick till 48,8% (43,2) och det justerade K/I-talet uppgick till 45,7%
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,8% (1,3) och den justerade kreditförlustnivån uppgick till 2,1%
 • Rörelseresultatet uppgick till 44 MSEK (202) och det justerade rörelseresultatet uppgick till 109 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,20 SEK (1,54). Antalet aktier har ökat från 102 690 502 till 205 381 004 under perioden som en följd av den genomförda nyemissionen
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,5% (11,8) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,6% (14,8)
 

SIGNIFIKANTA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Collector genomförde en nyemission om 1 027 MSEK (före transaktionskostnader) för att stärka kapitalbasen

 • Finansinspektionen utsåg en auktoriserad revisor för att granska och utvärdera kreditförlustreserveringar avseende företagsutlåningen
 • Finansinspektionen sänkte det kontracykliska buffertkravet till 0% varpå Collectors kapitalkrav sänktes
 • Collector gjorde en extra kreditförlustreservering om 50 MSEK givet det rådande osäkra makroekonomiska läget som en följd av Covid-19
 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Collectors årsstämma hölls den 27 april 2020. Erik Selin valdes till ny styrelseordförande och styrelsen består numera av åtta ledamöter mot tidigare fem

 

TELEFONKONFERENS

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 5 maj kl. 09:00 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 558 354 eller +44 3333 009 260. Växeln öppnar kl. 08:55 CET. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q1-2020. Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020, kl. 07:30 CET.
 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.