torsdag 14 juli, 2022 07:30 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari-juni 2022

Collector AB publicerar delårsrapport för perioden januari-juni 2022.

ANDRA KVARTALET 2022 (JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET 2021)

 • Låneportföljen uppgick till 40 795 MSEK (34 722)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 751 MSEK (665)
 • K/I-talet uppgick till 27,6% (31,6)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,4% (2,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till 302 MSEK (230)
 • Periodens resultat uppgick till 237 MSEK (181) och resultat per aktie uppgick till 1,11 SEK (0,83)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 15,5% (13,7)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,4% (13,7) och den totala kapitalrelationen uppgick till 14,1% (15,6)

JANUARI-JUNI 2022 (JÄMFÖRT MED JANUARI-JUNI 2021)

 • Låneportföljen uppgick till 40 795 MSEK (34 722)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 474 MSEK (1 276)
 • Rörelseintäkterna har inte justerats för poster av engångskaraktär. Rörelseintäkterna justerade för poster av engångskaraktär för perioden januari-juni 2021 uppgick till 1 256 MSEK
 • K/I-talet uppgick till 27,5% (32,4)
 • K/I-talet har inte justerats för poster av engångskaraktär. K/I-talet justerat för poster av engångskaraktär för perioden januari-juni 2021 uppgick till 32,9%
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,3% (2,7)
 • Kreditförlustnivån har inte justerats för poster av engångskaraktär varken under den aktuella perioden eller jämförelseperioden
 • Rörelseresultatet uppgick till 627 MSEK (413)
 • Rörelseresultatet har inte justerats för poster av engångskaraktär. Rörelseresultatet justerat för poster av engångskaraktär för perioden januari-juni 2021 uppgick till 392 MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 494 MSEK (327) och resultat per aktie uppgick till 2,31 SEK (1,50)
 • Periodens resultat har inte justerats för poster av engångskaraktär. Periodens resultat justerat för poster av engångskaraktär för perioden januari-juni 2021 uppgick till 309 MSEK
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 16,6% (12,5)
 • Avkastning på eget kapital har inte justerats för poster av engångskaraktär. Avkastning på eget kapital justerad för poster av engångskaraktär för perioden januari-juni 2021 uppgick till 11,7%
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,4% (13,7) och den totala kapitalrelationen uppgick till 14,1% (15,6)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 14 juli 2022 kl. 11:00 CEST där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 516 386 eller +44 2031 984 884, pinkod 8265099#. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q2-2022.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022, kl. 07:30 CEST.