torsdag 15 juli, 2021 07:30 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari-juni 2021

Collector AB publicerar delårsrapport för perioden januari-juni 2021.

ANDRA KVARTALET 2021 (JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET 2020)

 • Låneportföljen uppgick till 34 722 MSEK (28 970)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 655 MSEK (562) och periodens rörelseintäkter är ojusterade (562)
 • Rörelseintäkterna och rörelseresultatet har påverkats positivt av säsongseffekter och en uppvärdering av investeringen i kreditfonden Cordet om totalt cirka 42 MSEK
 • K/I-talet uppgick till 32,1% (40,8) och periodens K/I-tal är ojusterat (40,8)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 445 MSEK (332) och periodens resultat före kreditförluster är ojusterat (332)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,7% (3,2) och periodens kreditförlustnivå är ojusterad (3,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till 219 MSEK (102) och periodens rörelseresultat är ojusterat (102)
 • Periodens resultat uppgick till 171 MSEK (76) och resultat per aktie uppgick till 0,83 SEK (0,37). Periodens resultat är ojusterat (76)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,7% (13,8) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,6% (15,9)
 

JANUARI-JUNI 2021 (JÄMFÖRT MED JANUARI-JUNI 2020)

 • Låneportföljen uppgick till 34 722 MSEK (28 970)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 256 MSEK (1 036) och justerade rörelseintäkter uppgick till 1 235 MSEK (1 036)
 • K/I-talet uppgick till 32,9% (43,5) och justerat K/I-tal uppgick till 33,4% (42,1)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 843 MSEK (585) och justerat resultat före kreditförluster uppgick till 822 MSEK (600)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,7% (3,0) och periodens kreditförlustnivå är ojusterad (2,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till 392 MSEK (146) och justerat rörelseresultat uppgick till 372 MSEK (211)
 • Periodens resultat uppgick till 307 MSEK (107) och resultat per aktie uppgick till 1,50 SEK (0,69). Justerat resultat uppgick till 288 MSEK (158)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,7% (13,8) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,6% (15,9)
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Collector Bank emitterade en senior icke-säkerställd obligation om 400 MSEK
 • Ny segmentsrapportering där verksamheten presenteras i fyra huvudsakliga rörelsesegment, se not K3 i delårsrapporten
 

NY SEGMENTSRAPPORTERING

Collector presenterar en ny segmentsrapportering i samband med publiceringen av denna delårsrapport. Syftet är att öka transparensen, den finansiella förståelsen för de olika verksamhetsområdena och bättre spegla den interna uppföljningen. Den nya segmentsrapporteringen innebär att antalet rapporterade segment utökas och fler finansiella poster och nyckeltal delas för respektive segment.

Nya segment:

 • Företag: Inkluderar produkterna factoring och företagskrediter
 • Fastigheter: Inkluderar produkten fastighetskrediter
 • Privat: Inkluderar produkterna privatlån och kreditkort
 • Payments: Inkluderar produkten payments
 • Övrigt: Inkluderar produkterna förvärvade förfallna fordringar (run-off) och bolån (run-off) samt overhead och elimineringar

Historisk finansiell utveckling för de nya segmenten finns att tillgå på Collectors webbsida collector.se/omcollector/investerare/finansiell-information.

TELEFONKONFERENS

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 15 juli kl. 10:30 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 856 642 704 eller +44 3333 009 260. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q2-2021.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021, kl. 07:30 CET.
 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.