tisdag 25 februari, 2020 08:00 | Regulatorisk information

Collectors styrelse beslutar om företrädesemission

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Collector AB (publ) (”Collector”) har idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 17 februari 2020, beslutat om företrädesemission om högst 102 690 502 stamaktier. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 1 027 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för att stärka bolagets kapitalbas.

Följande villkor i sammandrag gäller för företrädesemissionen:

 • Teckningstid: 5 mars 2020 till och med 19 mars 2020.
 • Teckningskurs: 10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 • Avstämningsdag: 3 mars 2020. Sista dagen för handel i Collectors aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 februari 2020 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 mars 2020. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq Stockholm.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 102 690 502 stamaktier och innebär, förutsatt att erbjudandet fulltecknas, en emissionslikvid om cirka 1 027 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesrätt: Varje befintlig aktie i Collector berättigar till en (1) teckningsrätt, och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie. Det finns endast stamaktier utgivna.
 • Teckning av stamaktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga nya stamaktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter enligt följande: de nya stamaktierna ska i första hand tilldelas dem som också tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte), i andra hand tilldelas dem som endast anmält sig för teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter, och för det tredje ska eventuella återstående nya stamaktier tilldelas emissionsgaranterna, i enlighet med de villkor och förutsättningar som framgår av deras respektive garantiåtaganden.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Collector utspädd med 50 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Tecknings- och garantiåtaganden

Som offentliggjordes av Collector den 21 januari 2020 har bolagets största aktieägare, däribland Fastighets AB Balder, StrategiQ Capital AB, Lena Apler (genom bolag) och Erik Selin (genom bolag), som tillsammans representerar cirka 72 procent av aktiekapitalet och rösterna i Collector, åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen, vilket motsvarar en total nyinvestering i Collector om minst 719 MSEK. Därutöver har vissa av bolagets större aktieägare, däribland StrategiQ Capital AB, Lena Apler (genom bolag) och Erik Selin (genom bolag) åtagit sig att garantera återstoden av företrädesemissionen. Följaktligen har teckningsåtaganden och garantier motsvarande 100 procent av företrädesemissionen erhållits. För mer information om åtagandena, se det prospekt som Collector kommer att upprätta med anledning av företrädesemissionen och som beräknas offentliggöras den 3 mars 2020.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 28 februari
Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 2 mars
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter 3 mars
Prospektet offentliggörs 3 mars
Handel med teckningsrätter 5-17 mars
Teckningstid 5-19 mars
Offentliggörande av utfall Omkring 24 mars


Rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist och Nord Advokater är legala rådgivare till Collector i samband med företrädesemissionen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se


Denna information är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020, kl. 08:00 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Collector. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Collector kommer endast att ske genom det prospekt som Collector beräknar kunna offentliggöra omkring den 3 mars 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Collector har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Collectors aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.