tisdag 24 mars, 2020 18:30 | Regulatorisk information

Collectors företrädesemission fulltecknad

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.


Sammanräkningen av resultatet i Collector AB:s företrädesemission visar att 101 470 564 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 1 219 938 aktier har tilldelats personer som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Collector tillförs cirka 1 027 MSEK före emissionskostnader.

 

  • Utfallet visar att 101 470 564 aktier, motsvarande cirka 99 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 4 143 377 aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden har behövt utnyttjas.
  • Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som erhållit tilldelning av aktier, vilket beräknas ske omkring den 25 mars 2020. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
  • Collector kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 1 027 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar Collectors aktiekapital med 10 269 050,2 kronor från 10 269 050,2 kronor till 20 538 100,4 kronor och antalet aktier kommer att öka med 102 690 502 aktier. Antalet aktier i Collector kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 205 381 004 aktier.
  • Nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras vid Bolagsverket omkring den 25 mars 2020. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) beräknas vara den 30 mars 2020. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 1 april 2020.
  • Nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras vid Bolagsverket omkring den 31 mars 2020 och förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 1 april 2020.

 

Rådgivare
SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist och Nord Advokater är legala rådgivare till Collector i samband med företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

 

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Collector AB i någon jurisdiktion.


Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet utgör inte något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Collector (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.


Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.


Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.


Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Collectors aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.