måndag 17 oktober, 2016 12:00 | Regulatorisk information

Collectors företrädesemission fulltecknad

Resultatet för Collector AB:s (publ) (”Collector”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 11 oktober 2016, visar att 9 333 133 aktier, motsvarande cirka 99,9 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 2 934 400 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad. Genom nyemissionen kommer Collector att tillföras cirka 513 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. 

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande skickas till de personer som har tilldelats aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Enbart de som erhållit tilldelning meddelas.

Genom företrädesemissionen ökar Collectors aktiekapital med 933 500 kronor från 9 335 550,20 kronor till 10 269 050,20 kronor och det totala antalet aktier ökar med 9 335 000 från 93 355 502 till 102 690 502 när företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara den 24 oktober 2016. De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 26 oktober 2016, respektive den 28 oktober 2016 för de nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter.

Finansiell och legal rådgivare
SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Collector i samband med nyemissionen.

Göteborg den 17 oktober 2016
Collector AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson, VD Collector I Tel +46 10 161 00 00 I stefan.alexandersson@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Tel +46 10 161 00 00 I pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Tel +46 10 161 00 00 I asa.hillsten@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2016 kl. 12.00. 

Om Collector
Collector är en nischbank som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Verksamheten bedrivs inom de två segmenten Privat och Företag. Inom segmentet Privat bedrivs utlåning till privatpersoner genom privatlån, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster (Collector Easycard och Collector Easyliving) samt inlåning. Segmentet Företag omfattar factoring- och företagskrediter riktat mot framförallt små- och medelstora företag, juniora fastighetslån, inkassoverksamhet för kunds räkning, så kallad uppdragsinkasso, samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Collector.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Collectors aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Collector anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Collector inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.