fredag 7 oktober, 2016 15:45 | Regulatorisk information

Collector offentliggör tilläggsprospekt

Collector AB (publ) (”Collector”) har upprättat ett tilläggsprospekt i tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av nya aktier i Collector som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 22 september 2016 och offentliggjordes samma dag.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Collectors VD och koncernchef, Stefan Alexandersson, har informerat styrelsen att han avser att lämna sitt uppdrag under våren 2017.

Tilläggsprospektet har godkänts av Finansinspektionen och kommer finnas tillgängligt på Collectors webbplats (www.collector.se) och SEBs webbplats (www.sebgroup.com/prospectuses).

Investerare som före offentliggörande av detta tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av nya aktier som omfattas av Erbjudandet i prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den [10] oktober 2016. Återkallelse ska ske skriftligen till SEB Emissioner R B6, 106 40 Stockholm. Investerare som tecknat via förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som inte återkallas kommer förbli bindande och om investeraren önskar kvarstå som tecknare av nya aktier behöver denne inte vidta några åtgärder.

Göteborg den 7 oktober 2016
Collector AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson, VD Collector I Tel +46 10 161 00 00 I stefan.alexandersson@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Tel +46 10 161 00 00 I pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten Eklund, CCO & IR Manager Collector I Tel +46 10 161 00 00 I asa.hillsten@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2016 kl. 15.45. 

Om Collector
Collector är en nischbank som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Verksamheten bedrivs inom de två segmenten Privat och Företag. Inom segmentet Privat bedrivs utlåning till privatpersoner genom privatlån, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster (Collector Easycard och Collector Easyliving) samt inlåning. Segmentet Företag omfattar factoring- och företagskrediter riktat mot framförallt små- och medelstora företag, juniora fastighetslån, inkassoverksamhet för kunds räkning, så kallad uppdragsinkasso, samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Collector. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Collector kommer endast att ske genom det prospekt som Collector offentliggjorde den 22 september 2016 med tillhörande tilläggsprospekt som offentliggjordes den 6 oktober 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Collectors aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Collector anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Collector inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.