torsdag 22 september, 2016 18:30 | Regulatorisk information

Collector offentliggör prospekt och ändrar publiceringsdatum för sin rapport för tredje kvartalet

Prospektet avseende Collectors nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats www.collector.se/nyemission och SEBs webbplats www.sebgroup.com/prospectuses.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. 

Prospekt och anmälningssedlar kan även erhållas från Collector och SEB.

På grund av den pågående nyemissionen har Collector beslutat att ändra publiceringsdatum för sin rapport för det tredje kvartalet 2016. Publiceringstidpunkt kommer att vara kl. 08.15 den 31 oktober 2016.

Finansiell och legal rådgivare
SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Collector i samband med nyemissionen.

Göteborg den 22 september 2016
Collector AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson, CEO Collector I Telefon +46 10 161 00 00
E-post stefan.alexandersson@collectorbank.se

Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Telefon +46 10 161 00 00
E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se

Åsa Hillsten Eklund, CCO & IR Manager Collector I Telefon +46 10 161 00 00
E-post asa.hillsteneklund@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2016 kl.18.30. 

Om Collector
Collector är en nischbank som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Verksamheten bedrivs inom de två segmenten Privat och Företag. Inom segmentet Privat bedrivs utlåning till privatpersoner genom privatlån, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster (Collector Easycard och Collector Easyliving) samt inlåning. Segmentet Företag omfattar factoring- och företagskrediter riktat mot framförallt små- och medelstora företag, juniora fastighetslån, inkassoverksamhet för kunds räkning, så kallad uppdragsinkasso, samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Collector. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Collector kommer endast att ske genom det prospekt som Collector har offentliggjort den 22 september 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.