torsdag 8 oktober, 2020 08:00

Collector gör förflyttningar mellan poster i resultaträkningen

Collector kommer i samband med delårsrapporten för perioden januari-september 2020 att göra förflyttningar mellan poster i resultaträkningen. Justeringarna påverkar vissa nyckeltal men har ingen påverkan på resultatet. Historik publiceras i samband med detta pressmeddelande.

Collector kommer i samband med delårsrapporten för perioden januari-september 2020, som publiceras den 22 oktober, att göra ett antal förflyttningar mellan poster i resultaträkningen. Det innebär att vissa poster i resultaträkningen och vissa nyckeltal påverkas. Förändringarna har däremot ingen påverkan på periodens resultat eller balansräkningen. Förändringen görs i syfte att öka jämförbarheten med andra bolag på marknaden.

Nedan följer en sammanfattning av de främsta förändringarna som har gjorts.

  • Förmedlingsprovisioner flyttas från posten Provisionskostnader till posten Ränteintäkter och redovisas som minskade ränteintäkter
  • Inkassoavgifter flyttas från posterna Ränteintäkter och Övriga rörelseintäkter till posten Provisionsintäkter
  • Påminnelseavgifter flyttas från posten Övriga rörelseintäkter till posten Provisionsintäkter
  • Personalkostnader bryts ut från posten Allmänna administrationskostnader. Resterande kostnader inom posten Allmänna administrationskostnader flyttas till posten Övriga rörelsekostnader
  • Omvärdering av förvärvade förfallna fordringar flyttas från posten Ränteintäkter till posten Kreditförluster, netto
 

Historisk finansiell utveckling baserad på den nya uppställningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även att tillgå på Collectors webbsida collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se