tisdag 21 januari, 2020 07:30 | Regulatorisk information

Collector gör extra kreditförlustreservering om 800 MSEK, nedskrivning av IT-tillgångar om 150 MSEK, genomför en garanterad företrädesemission om 1 000 MSEK och Erik Selin föreslås till ny ordförande

· Styrelsen för Collector har idag beslutat att göra en extra kreditförlustreservering om 800 MSEK i samband med bokslutet för det fjärde kvartalet 2019 · Styrelsen har även beslutat att göra en nedskrivning av aktiverade IT-investeringar om 150 MSEK, vilket inte påverkar bolagets kapitalbas · Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2019 beräknas preliminärt uppgå till cirka -670 MSEK, vilket inkluderar poster av engångskaraktär om totalt cirka 810-820 MSEK, och det justerade rörelseresultatet beräknas preliminärt uppgå till cirka 140-150 MSEK · För att stärka bolagets kapitalbas och fullt ut uppfylla gällande buffertkrav kommer Collector att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1 000 MSEK under det första kvartalet 2020 · Som ytterligare ett led i bolagets renodling avser Collector även att avyttra Collector Ventures · Inför Collectors årsstämma 2020 föreslår valberedningen val av vice ordförande Erik Selin till ny styrelseordförande

Martin Nossman, VD för Collector, kommenterar:

”Vi har valt att ha ett mer konservativt förhållningssätt till reserveringsgrader för förväntade kreditförluster. För att anpassa de befintliga reserveringsgraderna har styrelsen beslutat om en extra kreditförlustreservering i samband med bokslutet för det fjärde kvartalet 2019. Collectors ledning har även sett över verksamheten i syfte att renodla Collector och fokusera på bolagets kärnverksamhet. Under hösten 2019 avyttrades den svenska uppdragsinkassoverksamheten Colligent Inkasso AB och vi avser att under 2020 avyttra Collector Ventures, Collectors investeringsverksamhet med fokus på fintech. Till följd av renodlingen och mer konservativa aktiveringsprinciper för IT-investeringar gör vi även en nedskrivning av aktiverade IT-investeringar i det fjärde kvartalet 2019.

Efter den extra kreditförlustreserveringen, IT-nedskrivningen och den fullt garanterade företrädesemissionen kommer vi att ha en starkare kapitalbas och stabil grund för framtiden.”


Extra kreditförlustreservering

Enligt den modell för redovisning av kreditförluster som följer av IFRS 9 ska kreditförluster beräknas baserat på ett antal interna och externa relevanta datapunkter. Eftersom modellen är framåtblickande får antaganden och bedömningar om de relevanta datapunkterna påverkan på reserveringarna för framtida förväntade kreditförluster. Med anledning av mer konservativa antaganden om framtiden samt en förändrad prisbild på andrahandsmarknaden för inkassoportföljer har styrelsen idag efter en samlad bedömning fattat beslut om en extra reservering om 800 MSEK för förväntade kreditförluster i bokslutet för det fjärde kvartalet 2019.

Enligt modellen för förväntade kreditförluster delas finansiella tillgångar in i tre steg – Presterande (Steg 1), Under-presterande (Steg 2) och Nedskrivna (Steg 3). Av 800 MSEK är 600 MSEK hänförligt till segmentet Privat, varav 50 MSEK till Steg 2 samt 550 MSEK till Steg 3. 200 MSEK är hänförligt till segmentet Företag.


Nedskrivning av aktiverade IT-investeringar

I samband med bokslutsarbetet för det fjärde kvartalet 2019 genomförs även en nedskrivning av aktiverade IT-investeringar om cirka 150 MSEK som inte påverkar kapitalbasen. Nedskrivningen medför att avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar förväntas minska under de kommande åren. Collector kommer även att justera principen för aktivering av IT-investeringar vilket förväntas öka de rapporterade IT-kostnaderna i resultaträkningen med motsvarande belopp som de minskade avskrivningarna under 2020.


Preliminärt rörelseresultat och effekter i förhållande till bolagets kapitaltäckning för 2019

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2019, efter den extra kreditförlustreserveringen och nedskrivningen av aktiverade IT-investeringar, förväntas uppgå till cirka -670 MSEK. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2019 inkluderar poster av engångskaraktär om totalt cirka 810-820 MSEK. Det justerade rörelseresultatet förväntas uppgå till cirka 140-150 MSEK. För helåret 2019 förväntas vinst efter skatt uppgå till cirka 0 MSEK. Resultatet är preliminärt och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras den 13 februari 2020.

Om modellen för kreditförlustreserveringar med de förändringar som redogjorts för ovan avseende bolagets nedskrivna fordringar hade tillämpats under 2019 hade de rapporterade kreditförlusterna, exklusive den extra kreditförlustreserveringen, preliminärt uppgått till cirka 2,0 procent av genomsnittlig utlåning till allmänheten för helåret 2019.

Preliminärt förväntas den konsoliderade situationens kärnprimärkapitalrelation och totala kapitalrelation efter den extra reserveringen och IT-nedskrivningen per den 31 december 2019 att uppgå till 10,4 respektive 13,3 procent. Detta innebär att gällande minimikapitalkrav om sammanlagt 8,0 procent (Pelare 1), såväl vad gäller kärnprimärkapital där kravet är 4,5 procent, som vad gäller primär- och supplementärkapital där kravet är 3,5 procent, är uppfyllt både för banken och för den konsoliderade situationen. Även det särskilda kapitalbaskravet (Pelare 2), som för den konsoliderade situationen för närvarande uppgår till 1,2 procent, är uppfyllt efter den extra reserveringen och IT-nedskrivningen. Det s.k. kombinerade buffertkravet om ytterligare 4,4 procent understigs tillfälligt både för banken och för den konsoliderade situationen men uppfylls med marginal efter att den fullt garanterade företrädesemissionen har genomförts.

Collector kommer att rapportera de redovisade effekterna av den extra reserveringen och nedskrivningen till Finansinspektionen som en väsentlig händelse. Collector kommer även att lämna in en plan för återställande av det kombinerade kapitalbuffertkravet (en s.k. kapitalkonserveringsplan) till Finansinspektionen där Collector kommer att framhålla att bolaget genom den fullt garanterade företrädesemissionen omedelbart adresserar och hanterar effekterna av den extra reserveringen och nedskrivningen.


Garanterad företrädesemission

För att stärka bolagets kapitalbas och för att fullt ut uppfylla gällande buffertkrav kommer Collectors styrelse att föreslå att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att besluta om en företrädesemission om cirka 1 000 MSEK. Företrädesemissionen är fullt garanterad och kommer att genomföras under det första kvartalet 2020. Nettoemissionslikviden från företrädesemissionen kommer stärka bankens kapitalsituation, och för den konsoliderade situationen förväntas kärnprimärkapitalrelationen uppgå till cirka 13,4 procent och den totala kapitalrelationen till cirka 15,8 procent jämfört med 10,4 procent respektive 13,3 procent per den 31 december 2019. Företrädesemissionen kommer att genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Collector. Aktieägarna kommer att erbjudas att teckna nya aktier i Collector i förhållande till antalet aktier de innehar på företrädesemissionens avstämningsdag. Teckning kommer också att kunna göras utan företrädesrätt. Det fullständiga förslaget till bemyndigande för styrelsen att besluta om en företrädesemission kommer att meddelas i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Styrelsen kommer att fastställa och offentliggöra villkoren för företrädesemissionen omkring den 25 februari 2020, bland annat det belopp som bolagets aktiekapital kommer ökas med, det antal aktier som ska emitteras, teckningskursen för de nya aktierna, avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen och teckningsperiod.

Bolagets största aktieägare däribland Fastighets AB Balder, StrategiQ Capital AB, Lena Apler (genom bolag) och Erik Selin (genom bolag), som tillsammans representerar cirka 72 procent av aktiekapitalet och rösterna i Collector, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen, vilket motsvarar en total nyinvestering i Collector om minst 719 MSEK. Därutöver har vissa av bolagets större aktieägare, däribland StrategiQ Capital AB, Lena Apler (genom bolag) och Erik Selin (genom bolag) åtagit sig att garantera återstoden av företrädesemissionen. Följaktligen har teckningsåtaganden och garantier motsvarande 100 procent av företrädesemissionen erhållits. Garantiersättning om 1 procent av garanterat belopp kommer att utgå till garanterna. I tillägg till ovan beskrivna tecknings- och garantiåtaganden så har aktieägare som representerar mer än hälften av samtliga aktier och röster i Collector åtagit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för styrelsebemyndigandet att besluta om företrädesemissionen, vilket innebär att styrelsen kommer att erhålla erforderligt bemyndigande för att fatta beslut om företrädesemissionen.

Indikativ tidplan för företrädesemissionen anges nedan:

Extra bolagsstämma 17 februari 2020
Villkor för emissionen fastställs och offentliggörs 25 februari 2020
Teckningsperiod 5-19 mars 2020

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist och Nord Advokater är legala rådgivare till Collector i samband med företrädesemissionen.1


Renodling och avyttring av Collector Ventures

Under 2019 och inledningen av 2020 har Collectors ledning sett över verksamheten i syfte att renodla Collector och således fokusera på bolagets kärnverksamhet. Som ett led i Collectors renodling avyttrades i december 2019 bolagets svenska uppdragsinkassoverksamhet, Colligent Inkasso AB, och under hösten 2019 tog Collector även beslut om att inte längre erbjuda den bolåneprodukt som har varit i ett teststadie sedan lanseringen 2018. I linje med Collectors renodling är avsikten att även avyttra Collector Ventures, Collectors investeringsverksamhet med fokus på fintech.


Ny styrelseordförande i Collector

Lena Apler har, mot bakgrund av att tydliggöra renodlingen av bolaget och kunna fokusera på fintech-portföljen med planerad avyttring av Collector Ventures under 2020, meddelat Collectors valberedning att hon avböjer omval till ordförandeposten i Collector AB och Collector Bank AB i samband med årsstämman 2020, men kvarstår för val till styrelsen om valberedningen önskar.

Inför Collectors årsstämma 2020 föreslår valberedningen val av vice ordförande Erik Selin till ny styrelseordförande. Valberedningens fullständiga förslag kommer presenteras i kallelsen till Collectors årsstämma som kommer att hållas den 27 april 2020.

Lena Apler, styrelseordförande för Collector, kommenterar:

”Nu går Collector in i en ny fas där verksamheten renodlas och det känns därför som ett naturligt tillfälle att lämna ordförandeposten i vår. Jag har kommit att förknippas starkt med fintech-satsningen och kommer därför att fokusera på avyttringen av Collector Ventures på bästa sätt. Erik Selin och jag har haft ett oerhört gott samarbete i styrelsen och kommer att fortsätta det, bara i nya roller.”

Erik Selin, vice ordförande i styrelsen och föreslagen ny styrelseordförande för Collector samt huvudägare i Collectors största aktieägare Fastighets AB Balder, kommenterar:

”Som största aktieägare i Collector tar jag ansvar för renodlingen. Lena Apler och jag har gemensamt kommit fram till att det här är en bra lösning för bolaget, och vår intention är att även fortsättningsvis arbeta tillsammans i bästa samförstånd. Hennes kunskaper om bolaget och dess verksamhet är ovärderliga även framåt. Efter implementering av vår nya inriktning och de åtgärder som vi nu vidtar kommer Collector att bli ett starkare, enklare och, som investering, tryggare bolag med tydligt fokus på lönsamhet och kapitalallokering.”


Telefonkonferens

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska idag den 21 januari kl. 09:30 där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson deltar med möjlighet att ställa frågor.

De som vill delta i telefonkonferensen finner mer information via https://financialhearings.com/event/12650 där det även går att följa och lyssna på presentationen live.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Nossman, VD
Telefon: +46 70 330 26 75
E-post: martin.nossman@collectorbank.se

Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

 

Denna information är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 januari 2020, kl. 07:30 CET.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja, eller en inbjudan att förvärva, värdepapper. Värdepapperen som nämns häri har inte registrerats och kommer inte heller att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA, utan att de registrerats eller enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som nämns häri i USA eller att lämna ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Collectors aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

1 SEB är inte s.k. placing agent eller underwriter i samband med företrädesemissionen.

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.