fredag 17 april, 2020 08:55 | Regulatorisk information

Collector gör extra kreditförlustreservering om 50 MSEK under det första kvartalet 2020

Det rådande makroekonomiska läget är som en följd av Covid-19 mycket osäkert och Collectors styrelse har idag tagit beslut om en extra kreditförlustreservering om 50 MSEK för det första kvartalet 2020.

Det rådande makroekonomiska läget är som en följd av Covid-19 mycket osäkert. Collector har hittills inte erfarit några väsentliga negativa konsekvenser men följer och analyserar händelseförloppet noga och har en förhöjd beredskap. Försämrade makroekonomiska prognoser och stor osäkerhet kring framtiden medför dock en risk att Collector kan komma att påverkas negativt. Mot bakgrund av detta har styrelsen gjort en samlad bedömning och tagit beslut om en extra kreditförlustreservering om 50 MSEK i samband med bokslutet för det första kvartalet 2020.

Collector kommer att fortsätta följa den makroekonomiska utvecklingen noggrant och dela mer information om eventuella effekter på verksamheten i samband med delårsrapporten för perioden januari-mars 2020 som kommer att publiceras den 5 maj 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Nossman, VD
Telefon: +46 70 330 26 75
E-post: martin.nossman@collectorbank.se

Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2020, kl. 08:55 CET.