fredag 16 september, 2016 09:00 | Regulatorisk information

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK

Styrelsen för Collector AB (publ) (”Collector” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission av aktier om cirka 500 MSEK med företrädesrätt för Collectors aktieägare.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. 

Nyemissionen i korthet:

 •  Nyemissionen genomförs i syfte att möjliggöra den fortsatta tillväxten och möta Bolagets mål avseende kapitaltäckning
 •  Aktieägare i Collector har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per tio (10) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:10
 •  Teckningskursen har fastställts till 55 SEK per ny aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om totalt högst 513 MSEK före emissionskostnader
 •  Teckningsperioden för nyemissionen kommer att löpa från den 27 september 2016 till och med den 11 oktober 2016
 • Nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande 78 procent av nyemissionen

Lena Apler, Collectors grundare och styrelseordförande, kommenterar:

”Det är mycket glädjande att Collectors starka tillväxt fortsätter. Vi genomför nu en förstärkning av kapitalbasen som vi aviserat tidigare under året för att kunna fortsätta vår starka tillväxtresa.”

Stefan Alexandersson, Collectors verkställande direktör, kommenterar:

”Vi har en hög aktivitetsnivå i Collector och fortsätter att infria våra tillväxtmål. För att kunna ta tillvara på de affärsmöjligheter vi ser och svara upp mot vårt mål avseende kapitaltäckning genomför vi nu en nyemission. Vi är glada över det starka stödet för nyemissionen som vi fått från våra aktieägare.”

Bakgrund och motiv

Collector är en nischad aktör inom bank- och finansmarknaden och erbjuder kreativa, kundanpassade och effektiva finansiella tjänster. Bolagets erbjudande inkluderar finansiella produkter för både privatpersoner och företag.

Sedan Collector börsnoterades den 10 juni 2015, har Collector på fem kvartal ökat intäkterna med 38 procent och resultat efter skatt med 74 procent. Den starka intäkts- och resultattillväxten är driven av en stark tillväxt i utlåningsvolymer och bolaget bedömer att den positiva trenden kommer att fortsätta. Collector fortsätter att investera för framtiden och bolagets ansträngningar och fokus är långsiktiga. Under slutet av 2016 och början av 2017 förväntar sig Collector att lansera fler nya produkter, främst mot små- och medelstora företag.

För att möjliggöra den fortsatta tillväxten och möta bolagets mål avseende kapitaltäckning har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission om högst cirka 513 miljoner kronor före emissionskostnader. Justerat för emissionslikviden hade kapitaltäckningen för den finansiella företagsgruppen uppgått till 20,1[1] procent per den 30 juni 2016.

Erbjudandet

Collectors styrelse har, med stöd av det bemyndigande som erhölls vid 2016 års årstämma, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Collectors aktieägare. Den som av Euroclear Sweden AB är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen för nyemissionen den 22 september 2016 har företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen. För varje innehavd aktie i Collector erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna aktier, varvid tio (10) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 55 SEK per ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 september 2016. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen till och med den 20 september 2016.

Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas kommer aktiekapitalet att ökas med 933 500 SEK genom nyemission av 9 335 000 stamaktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Collector cirka 513 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 27 september 2016 till och med den 11 oktober 2016. Collectors styrelse har rätt att förlänga teckningstiden.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 9,1 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar

Fastighets AB Balder, StrategiQ Capital, Ernström Finans, Erik Selin (privat och genom bolag), Andra AP-fonden, Lena Apler (genom bolag), Stefan Alexandersson och Pia-Lena Olofsson som tillsammans innehar 71 procent av aktierna i Collector, har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen. Vidare har Swedbank Robur Fonder, som innehar 7 procent av aktierna i Collector, uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av nyemissionen.

Totalt omfattas således nyemissionen av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande 78 procent av nyemissionen.

Tidplan 

20 september 2016 Sista handelsdag för Collectors aktie inklusive rätt att delta i nyemissionen
21 september 2016 Första handelsdag i Collectors aktie exklusive rätt att delta i nyemissionen
22 september 2016 Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen
22 september 2016 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
27 september – 7 oktober 2016 Handel i teckningsrätter
27 september – 11 oktober 2016 Teckningsperiod
17 oktober 2016 Preliminärt teckningsutfall offentliggörs

Finansiell och legal rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Collector i samband med nyemissionen.

Göteborg den 16 september 2016

Collector AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Alexandersson, VD Collector I Telefon +46 10 161 00 00
E-post stefan.alexandersson@collectorbank.se

Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Telefon +46 10 161 00 00
E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se

Åsa Hillsten Eklund, CCO & IR Manager Collector I Telefon +46 10 161 00 00

E-post asa.hillsteneklund@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 september 2016 kl. 07.30. 

Om Collector

Collector är en nischbank som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Verksamheten bedrivs inom de två segmenten Privat och Företag. Inom segmentet Privat bedrivs utlåning till privatpersoner genom privatlån, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster (Collector Easycard och Collector Easyliving) samt inlåning. Segmentet Företag omfattar factoring- och företagskrediter riktat mot framförallt små- och medelstora företag, juniora fastighetslån, inkassoverksamhet för kunds räkning, så kallad uppdragsinkasso, samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Collector. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Collector kommer endast att ske genom det prospekt som Collector beräknar kunna offentliggöra omkring den 22 september 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Collectors aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Collector anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Collector inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


[1] Före emissionskostnader

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.