torsdag 19 maj, 2022 10:30 | Regulatorisk information

Collector Bank offentliggör begäran om samtycke avseende obligationer utgivna under dess MTN-program

DETTA MEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE ATT KÖPA ELLER UPPMANING ATT ERBJUDA ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Collector Bank AB (“Collector Bank”) offentliggör begäran om samtycke för att ändra villkoren för vissa utgivna obligationer i samband med den planerade fusionen mellan Collector AB (publ) (“Collector AB”) och Collector Bank. Villkorsändringen avser Collector Banks utestående obligationer med ISIN SE0013104577, SE0013360427 och SE0015811112 (“SEK Obligationerna”) samt NO0011152449 (”NOK Obligationerna”) (tillsammans ”Obligationerna”) som har emitterats under Collector Banks MTN-program.

Collector AB offentliggjorde den 7 februari 2022 en avsikt att genomföra den koncerninterna fusionen som innebär att Collector Bank absorberar Collector AB. Fusionen görs i syfte att förenkla koncernstrukturen, effektivisera utnyttjandet av interna resurser samt optimera kapitalpositionen. Fusionen planeras att genomföras under andra halvåret 2022.

Collector Bank inleder nu ett samtyckesförfarande och kallar fordringshavarna till ett fordringshavarmöte för att rösta om ett förslag (”Förslaget”) att ändra villkoren för Obligationerna. Förslaget innefattar att en definition läggs till och att vissa existerande bestämmelser i klausul 10 i villkoren för Obligationerna ändras. Nordea Bank Abp agerar som s.k. tabulation agent och solicitation agent i samband med fordringshavarmötet.

Som kompensation för att fordringshavarna skickar in sina giltiga röstningsformulär till Nordea Bank Abp senast 12:00 (CEST) den 3 juni 2022 (den ”Tidiga Tidsfristen”), erbjuder Collector Bank en avgift om 0,15 procent beräknat på det justerade nominella beloppet på Obligationerna (”Avgiften”). Avgiften tillfaller endast de fordringshavare som röstat före den Tidiga Tidsfristen. Utbetalning av Avgiften är villkorad av att (i) Förslaget godkänns med tillräcklig majoritet på fordringshavarmötet och (ii) att Förslaget implementeras genom en ändring av obligationsvillkoren. Collector Bank har ingen skyldighet att implementera ändringarna även om Förslaget godkänns av fordringshavarna.

Rätt att delta på fordringshavarmötet har den som uppfyller kriterierna för att anses vara fordringshavare. För SEK Obligationerna innebär det att fordringshavaren behöver vara registrerad på ett avstämningskonto hos Euroclear Sweden AB per den 9 juni 2022 som antingen direktregistrerad ägare eller förvaltare av någon utav SEK Obligationerna. Avseende NOK Obligationerna behöver fordringshavaren kunna styrka sitt ägande, vilket avgörs av Nordea Bank Abp och vara registrerade som fordringshavare den 13 juni 2022.

Det giltiga röstningsformuläret måste vara mottaget av Nordea Bank Abp på den e-postadress som framgår nedan senast 12:00 (CEST) den 15 juni 2022. Röster som mottas därefter kan komma att bortses från.

Resultatet från fordringshavarmötet kommer att publiceras så snart som möjligt efter fordringshavarmötet, vilket förväntas ske den 16 juni 2022.

Närmare uppgifter om villkoren för samtyckesförfarandet framgår av kallelsen till fordringshavarmötet som återfinns i bilaga till detta pressmeddelande, på bolagets hemsida, www.collector.se/om-collector/investerare/fusion-2022/, och som även kan begäras ut från Nordea Bank Abp som tabulation agent.

Tabulation agent, Nordea Bank Abp, e-post: Nordealiabilitymanagement@nordea.com,
Attention: Nordea Liability Management, tel. +45 6136 0379.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 10:30 (CEST) den 19 maj 2022.

​​​​​​