torsdag 16 juni, 2022 11:40 | Regulatorisk information

Collector Bank meddelar positivt utfall i samtyckesförfarande

Collector Bank AB (Collector Bank”) offentliggjorde den 19 maj 2022 ett samtyckesförfarande och kallade till ett fordringshavarmöte för att rösta om förslaget att ändra villkoren för vissa utestående obligationer under Collector Banks MTN-program. De föreslagna ändringarna har idag godkänts på fordringshavarmötet och kommer att implementeras i obligationsvillkoren.

Samtyckesförfarandet är nu avslutat och en majoritet av innehavare för respektive obligation godkände den föreslagna villkorsändringen. Villkorsändringen avser Collector Banks utestående obligationer med ISIN SE0013104577, SE0013360427 och SE0015811112 samt NO0011152449 (”Obligationerna”) och görs med anledning av den koncerninterna fusionen mellan Collector AB (publ) och Collector Bank. Collector Bank kommer att betala ut avgiften till de obligationsinnehavare som är berättigade i enlighet med kallelsen till fordringshavarmötet. Utbetalning av avgiften kommer att ske omkring den 30 juni 2022.

Villkorsändringen för Obligationerna innebär att en definition har lagts till och att vissa bestämmelser om ägarförändring i klausul 10 i villkoren har ändrats. De uppdaterade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.collector.se. Nordea Bank Abp har agerat som s.k. tabulation agent och solicitation agent i samband med fordringshavarmötet.

Samtyckesförfarandet var ett av de villkor som ställts upp för fusionen mellan Collector AB (publ) och Collector Bank. Enligt fusionsplanen, som godkändes av bolagsstämman i respektive bolag den 4 maj 2022, kvarstår de för fusionen nödvändiga tillstånd och godkännanden av Finansinspektionen och slutligt godkännande av Nasdaq. Fusionen förväntas genomföras under det tredje kvartalet 2022.

Tabulation agent, Nordea Bank Abp, e-post: Nordealiabilitymanagement@nordea.com, Attention: Nordea Liability Management, tel. +45 6136 0379.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se


Informationen är sådan som Collector Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2022, kl. 11:40 CEST.