onsdag 1 september, 2021 14:14

Collector Bank emitterar senior icke-säkerställd obligation om 500 MSEK

Som ett led i Collectors fokus på fortsatt diversifiering av finansieringen har dotterbolaget Collector Bank AB emitterat en senior icke-säkerställd obligation om 500 miljoner kronor.

Collector Bank AB, ett helägt dotterbolag till Collector AB, har emitterat en senior icke-säkerställd obligation om 500 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationen har en löptid om 2 år, med förfall september 2023, och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Obligationen emitteras under Collector Banks MTN-program med en total ram om 5 miljarder kronor och kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor +1,20%.

Collectors primära finansieringskälla är inlåning från allmänheten. Fortsatt diversifiering av finansieringen är ett strategiskt fokusområde för Collector. I detta ingår bland annat att bli mer aktiv på obligations- och certifikatmarknaden. Som ett led i detta arbete erhöll Collector Bank i mars 2021 en investment grade rating från ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR) med betyget BBB-, stabila utsikter. Collector Bank emitterade även en senior icke-säkerställd obligation om 400 MSEK i maj 2021 med en löptid om 2 år och rörlig ränta om 3m Stibor +1,35%.

– Vi är glada över det positiva mottagandet på marknaden i samband med både den här emissionen och den emission vi gjorde i maj i år. Fortsatt diversifiering av finansieringen är ett strategiskt fokusområde för Collector och vi har nu tagit ytterligare ett steg mot att etablera oss som en frekvent emittent på den nordiska skuldmarknaden, säger Peter Olsson, CFO för Collector.

Nordea har agerat som finansiell rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se