fredag 15 maj, 2015 08:00

Collector avser att noteras på Nasdaq Stockholm

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (”Collector”) avser att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Collector är en nischad aktör inom bank- och finansmarknaden och erbjuder kreativa, kundanpassade och effektiva finansiella produkter för både privatpersoner och företag. 

Nasdaq Stockholm har godkänt Collectors ansökan om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Godkännandet är bland annat villkorat av att det så kallade spridningskravet uppfylls senast på noteringsdagen. Under förutsättning att marknadsförhållandena bedöms som goda, förväntas första handelsdagen vara i början av juni 2015.

Lena Apler, Collectors grundare och arbetande styrelseordförande, kommenterar:

”Collector har under våra 16 år haft en obruten stark tillväxt- och vinstkurva. Hela vår kultur präglas av
öppenhet, tillväxt och transparens. För att fortsätta tillväxten känns börsen som ett naturligt och självklart steg. Att noteras på börsen är ett kvitto på att man kan kombinera entreprenörskap och stark tillväxt med hög kvalitet.”

Stefan Alexandersson, Collectors verkställande direktör, kommenterar:

”Första kvartalet 2015 hade vi vår starkaste kundtillströmning någonsin och antalet privatkunder överstiger nu 3 miljoner. Som VD är jag stolt över våra medarbetare och vad vi presterar tillsammans. Noteringen ger oss en bättre tillgång till kapitalmarknaden och ökar kännedomen om Collector, vilket tillsammans med vår starka tekniska plattform kommer att fortsätta driva vår tillväxtstrategi.”

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/ipo2015/

Belopp i TSEK (om inget annat anges) Kv1 2015 Kv1 2014 2014 2013 2012
Intäkter 265 038 199 139 916 211 697 442 590 396
Resultat före skatt (EBT) 69 205 44 639 243 684 191 368 146 396
Resultat efter skatt 54 352 34 733 188 133 148 200 114 344
Kapitalbas[1] 900 234 528 729 905 562 527 233 440 901
Eget kapital 1 049 498 672 368 994 583 635 420 512 098
Total kapitalrelation[2] (%) 14,1% 10,9% 14,9% 11,9% 13,1%
Soliditet[3] (%) 14,5% 12,1% 15,2% 13,3% 14,2%
Avkastning eget kapital[4] (%) 24,1% 25,1% 23,1% 25,5% 24,1%
Kreditförluster[5] (%) 1,4% 1,2% 1,4% 1,1% 1,9%

Första kvartalet 2015 präglades av hög tillväxt kombinerad med god lönsamhet. Intäkterna ökade med 33% och resultat före skatt med 55%. För mer utförlig finansiell information avseende första kvartalet 2015, vänligen se kvartalsrapporten för januari – mars 2015 vilken finns tillgänglig på www.collector.se. 

[1] Avser den finansiella företagsgruppen

[2] Kapitalbasen genom totalt kapitalkrav. Avser den finansiella företagsgruppen

[3] Eget kapital genom totalt kapital vid periodens slut

[4] Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital, rullande 12 månader

[5] Kreditförluster i förhållande till genomsnittlig utlåning och andra kundfordringar, rullande 12 månader

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2015 kl 08.00 CET.

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.