måndag 7 februari, 2022 16:30 | Regulatorisk information

Collector AB avser att genomföra en fusion med Collector Bank AB

Styrelsen för Collector AB (publ) (”Collector AB”) offentliggör en avsikt att inleda ett förfarande för att fusionera Collector AB och dess helägda dotterbolag Collector Bank AB (”Collector Bank”). Fusionen görs i syfte att förenkla koncernstrukturen, effektivisera utnyttjandet av interna resurser samt optimera kapitalpositionen. Collector AB kommer genom fusionen att absorberas av Collector Bank, som återstår som det övertagande bolaget efter fusionen. Verksamheten i koncernen förblir oförändrad. Avsikten är att genomföra fusionen under andra halvåret 2022.

Collector har sedan hösten 2019 renodlat verksamheten och är idag en bank specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Under det fjärde kvartalet 2019 slutfördes försäljningen av Colligent Inkasso AB och under det första kvartalet 2021 slutfördes försäljningen av Collector Ventures 1 KB. De avyttrade bolagen var båda dotterbolag till Collector AB.

Efter försäljningarna har Collector AB spelat ut sin roll som moderbolag i Collector-koncernen då all operativ verksamhet bedrivs i Collector Bank, inklusive dess filialer.

I syfte att ytterligare förenkla koncernstrukturen och etablera Collector Bank som nytt moderbolag avser därför styrelsen att genomföra en fusion mellan Collector AB och Collector Bank. En fusion innebär operativa fördelar och effektivitetsvinster då Collector-koncernen inte kommer att behöva rapportera och publicera separat finansiell information för både Collector AB och Collector Bank. Utöver de operativa fördelarna kommer även de av Collector Bank utgivna primär- och supplementärkapitalinstrumenten att bli fullt medräkningsbara i den konsoliderade kapitalbasen. De lagstadgade avdragen på primärkapitaltillskott och supplementärkapitalinstrument uppgick per den 30 september 2021 till 284 MSEK. Om fusionen hade varit genomförd den 30 september 2021 och primär- och supplementärkapitalinstrumenten hade varit fullt medräkningsbara hade kapitaltäckningen teoretiskt uppgått till:

 

MSEK Före fusion
(Collector AB)
Efter fusion
(Collector Bank)

 
Förändring till följd av fusionen
Kärnprimärkapital 5 256 13,8% 5 256 13,8% - -
Primärkapital 5 571 14,7% 5 753 15,2% 183 +0,5%
Summa kapitalbas 5 969 15,7% 6 253 16,5% 284 +0,7%


All verksamhet i Collector-koncernen förblir oförändrad efter fusionen då all operativ verksamhet idag bedrivs i Collector Bank, inklusive dess filialer. Det innebär också att koncernens dagliga verksamhet ur ett kundperspektiv kommer vara oförändrad.

Styrelserna i Collector AB och Collector Bank, som består av samma ledamöter, kommer att ta fram en gemensam fusionsplan som kommer att ligga till grund för fusionen. Fusionen är villkorad av bland annat att fusionsplanen godkänns av berörda myndigheter och av aktieägarna vid årsstämman 2022. Avsikten är att genomföra fusionen under andra halvåret 2022.

I samband med fusionen kommer aktieägarna i Collector AB att erhålla motsvarande antal aktier i Collector Bank. Efter fusionen kommer aktierna i Collector Bank att handlas på Nasdaq Stockholm och aktierna i Collector AB kommer att avnoteras och bolaget kommer att upplösas. Aktieägare i Collector AB kommer inte att behöva vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Collector Bank, utan det sker automatiskt i samband med fusionen. Mer information om fusionen kommer att presenteras i den fusionsplan som upprättas. Inför årsstämman kommer även ett fusionsprospekt tas fram och göras tillgängligt för aktieägarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2022, kl. 16:30 CET.

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.