onsdag 8 februari, 2023 07:30 | Regulatorisk information

Bokslutskommuniké januari-december 2022

Collector Bank AB publicerar bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022.

FJÄRDE KVARTALET 2022 (JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2021)

 • Låneportföljen uppgick till 41 490 MSEK (36 214)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 928 MSEK (705)
 • K/I-talet uppgick till 24,9% (28,1)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,5% (2,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till 437 MSEK (304)
 • Periodens resultat uppgick till 346 MSEK (234) och resultat per aktie uppgick till 1,62 SEK (1,09)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 20,8% (16,9)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,3% (13,9) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,4% (16,4)


JANUARI-DECEMBER 2022 (JÄMFÖRT MED JANUARI-DECEMBER 2021)

 • Låneportföljen uppgick till 41 490 MSEK (36 214)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 3 212 MSEK (2 637)
 • K/I-talet uppgick till 25,9% (30,0)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,4% (2,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 442 MSEK (963)
 • Periodens resultat uppgick till 1 141 MSEK (753) och resultat per aktie uppgick till 5,34 SEK (3,47)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 18,3% (14,1)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,3% (13,9) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,4% (16,4)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Collector Bank informerade den 9 februari 2022 om att Finansinspektionen hade begärt ett yttrande från banken som en fortsättning på den tidigare inledda öppna temaundersökningen avseende kreditprövningsprocesser för konsumentkrediter, riktad mot Collector Bank och ett antal andra aktörer på den svenska marknaden för konsumentkrediter. Finansinspektionen meddelade den 31 oktober 2022 att ärendet hade skrivits av utan ytterligare åtgärder. I beskedet angavs att banken i hög utsträckning har vidtagit åtgärder för att rätta de enligt Finansinspektionen historiska bristerna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 8 februari 2023 kl. 10:00 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 516 386, pinkod 6984892#. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://ir.financialhearings.com/collector-bank-q4-2022.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2023, kl. 07:30 CET.