onsdag 9 februari, 2022 07:30 | Regulatorisk information

Bokslutskommuniké januari-december 2021

Collector AB publicerar bokslutskommuniké för perioden januari-december 2021.

FJÄRDE KVARTALET 2021 (JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2020)

 • Låneportföljen uppgick till 36 214 MSEK (31 828)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 705 MSEK (568)
 • K/I-talet uppgick till 28,3% (37,8)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 505 MSEK (353)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,3% (2,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till 303 MSEK (143)
 • Periodens resultat uppgick till 238 MSEK (106) och resultat per aktie uppgick till 1,11 SEK (0,46)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 16,9% (8,1)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,9% (13,7) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,7% (15,8)


JANUARI-DECEMBER 2021 (JÄMFÖRT MED JANUARI-DECEMBER 2020)

 • Låneportföljen uppgick till 36 214 MSEK (31 828)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 2 649 MSEK (2 162)
 • Rörelseintäkterna justerade för poster av engångskaraktär uppgick till 2 629 MSEK (2 162)
 • K/I-talet uppgick till 30,0% (40,1)
 • K/I-talet justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 30,3% (39,4)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 1 854 MSEK (1 296)
 • Resultat före kreditförluster justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 1 833 MSEK (1 311)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,6% (2,8)
 • Kreditförlustnivån har inte justerats för poster av engångskaraktär (2,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till 970 MSEK (437)
 • Rörelseresultatet justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 949 MSEK (502)
 • Periodens resultat uppgick till 766 MSEK (333) och resultat per aktie uppgick till 3,53 SEK (1,47)
 • Periodens resultat justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 747 MSEK (384)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 14,1% (7,1)
 • Avkastning på eget kapital justerad för poster av engångskaraktär uppgick till 13,8% (8,3)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,9% (13,7) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,7% (15,8)


ÄNDRAD REDOVISNINGSMÄSSIG HANTERING AV UTESTÅENDE PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT
Under det fjärde kvartalet 2021 har den redovisningsmässiga hanteringen av utestående primärkapitalinstrument om 500 MSEK som emitterades under det första kvartalet 2019 ändrats. Räntekostnader för primärkapitalinstrument har tidigare redovisats som ej avdragsgilla räntekostnader och rapporterats i räntenettot. Primärkapitalinstrument klassificeras från och med det fjärde kvartalet 2021 som eget kapital och räntekostnaderna kommer således att redovisas över eget kapital. Som följd har rapporterade räntekostnader minskat med cirka 10 MSEK per kvartal. Förändringen innebär att jämförbarheten med andra banker ökar.

Kvartalsvis information enligt den uppdaterade redovisningsmässiga hanteringen sedan det första kvartalet 2020 finns att tillgå på Collectors webbsida collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Styrelsen för Collector AB har offentliggjort en avsikt att inleda ett förfarande för att fusionera Collector AB och dess helägda dotterbolag Collector Bank AB. Fusionen görs i syfte att förenkla koncernstrukturen, effektivisera utnyttjandet av interna resurser samt optimera kapitalpositionen. Förutsatt godkännande vid årsstämman 2022 kommer Collector AB genom fusionen att absorberas av Collector Bank AB, som återstår som det övertagande bolaget efter fusionen. Verksamheten i koncernen förblir oförändrad. För ytterligare information, se separat pressmeddelande publicerat den 7 februari 2022.

TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 9 februari kl. 11:30 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 558 359 eller +44 3333 009 274. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q4-2021.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2022, kl. 07:30 CET.