fredag 12 februari, 2021 07:30 | Regulatorisk information

Bokslutskommuniké januari-december 2020

Collector AB publicerar bokslutskommuniké för perioden januari-december 2020.

FJÄRDE KVARTALET 2020 (JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2019)

 • Låneportföljen uppgick till 31 828 MSEK (29 880)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 558 MSEK (652) och periodens rörelseintäkter är ojusterade (510)
 • K/I-talet uppgick till 38,6% (61,7) och periodens K/I-tal är ojusterat (46,0)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 343 MSEK (250) och periodens resultat före kreditförluster är ojusterat (276)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,7% (12,3) och periodens kreditförlustnivå är ojusterad (1,7). Ändrade antaganden för kreditförlustreserveringar sedan 1 januari 2020 påverkar jämförbarheten
 • Rörelseresultatet uppgick till 132 MSEK (-680) och periodens rörelseresultat är ojusterat (145)
 • Periodens resultat uppgick till 95 MSEK (-489) och resultat per aktie uppgick till 0,46 SEK (-4,76)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,7% (10,3) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,8% (13,3)
 

JANUARI-DECEMBER 2020 (JÄMFÖRT MED JANUARI-DECEMBER 2019)

 • Låneportföljen uppgick till 31 828 MSEK (29 880)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 2 119 MSEK (2 193) och periodens rörelseintäkter är ojusterade (2 050)
 • K/I-talet uppgick till 40,9% (47,4) och justerat K/I-tal uppgick till 40,1% (42,5)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 1 254 MSEK (1 153) och justerat resultat före kreditförluster uppgick till 1 269 MSEK (1 179)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,8% (4,3) och justerad kreditförlustnivå uppgick till 2,6% (1,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till 395 MSEK (-52) och justerat rörelseresultat uppgick till 460 MSEK (773)
 • Periodens resultat uppgick till 291 MSEK (-8) och resultat per aktie uppgick till 1,47 SEK (-0,08)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,7% (10,3) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,8% (13,3)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020
 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Avyttringen av Collector Ventures slutfördes den 11 februari 2021
 

TELEFONKONFERENS

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 12 februari kl. 09:00 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 558 359 eller +44 3333 009 264. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q4-2020.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021, kl. 07:30 CET.