fredag 1 mars, 2019 16:30 | Regulatorisk information

Bokslutskommuniké för Collector Bank AB

Collector Bank AB, som ingår i Collector AB-koncernen, avger härmed rapport för perioden 1 januari – 31 december 2018. Collector Bank AB har 500 MSEK i emitterade obligationer noterade på Nasdaq som sekundär-kapital (Tier 2). Läs mer om moderbolaget Collector AB i bokslutskommunikén, som offentliggjordes den 12 februari, på collector.se.

Resultatet i sammandrag och jämförelse mellan Collector Bank AB-koncernen och Collector AB-koncernen:

Collector Bank AB-koncernen      Collector AB-koncernen
             
MSEK   2018 2017 2018 2017
Intäkter   1 728 1 480 1 883 1 620
Kostnader   -781 -626 -862 -763
Kreditförluster   -299 -189 -300 -189
Rörelseresultat   648 665 721 668
Årets resultat   496 510 566 517

Resultatet i Collector Bank AB-koncernen har påverkats av en intern överlåtelse av det norska dotterbolaget Colligent Norge AS till systerbolaget Colligent Inkasso AB. Överlåtelsen gjordes till bokfört värde och innebar ett realisationsresultat i Collector Bank AB-koncernen på -50 MSEK men utan påverkan på Collector AB-koncernens resultat.  

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/ 

För ytterligare information:
Magnus Erkander, tf CFO I Telefon +46 70 493 08 00 I E-post magnus.erkander@collectorbank.se