Hero image

Klimat- och miljöpåverkan

Klimatneutrala 2025

Collector har insikt i att stora delar av den klimatpåverkan vi bidrar till ligger i vår värdekedja, dels genom utsläpp från datacenter dels i företagskundernas verksamhet.

Klimatförändringar är en global utmaning som innebär risker för vår planet och mänskligheten i stort. Det är av stor betydelse att vi är med och bidrar till att begränsa den genomsnittliga globala temperaturökningen, och strävar mot att vara i linje med Parisavtalets 1,5-graders mål.

I ett första steg arbetar vi för att minska våra egna direkta utsläpp från våra kontorsbyggnader, inköp och resor. Vi vill att våra kontor ska vara så miljösmarta som möjligt och vårt huvudkontor i Göteborg är guldklassificieriat enligt den internationella miljöstandarden LEED.

I ett nästa steg ser vi även över möjligheten att påverka utsläppsminskningar genom vår verksamhet och utlåning, och hur vi tillsammans med våra kunder kan bidra till att minska klimatpåverkan.

Miljöpolicy 2022 – Collector Bank

Senast 2025 ska Collector vara klimatneutrala från vår egen verksamhet. Det innebär att vi ska ha netto-nollutsläpp av växthusgaser från energikonsumtion, pappersförbrukning, tjänstebilar och affärsresor, samt andra relaterade egna utsläpp.