Compliance

Compliance är en av de funktioner inom Collector som kontrollerar och följer upp att verksamheten uppfyller de krav som ställs av Finansinspektionen.

Sådana krav omfattar bl.a. kundskydd, uppförande på marknaden, förhindrande av penningtvätt och andra krav avseende den tillståndspliktiga verksamheten.

Några områden som compliance arbetar med:

  • Identifiering och hantering av Compliance-risker inom företaget
  • Pro-aktivt arbete mot bedrägeri, penningtvätt och terrorismfinansiering
  • Identifiering och hantering av intressekonflikter inom företaget
  • Utarbetande av gemensamma policies, instruktioner och rutiner inom företaget
  • Etik och Code of Business and Market Conduct gällande företaget

Behöver du komma i kontakt med Compliance gör du det här. Vill du ta del av våra riktlinjer rörande Collectors Dataskydd gör du det här.

Om penningtvätt

Penningtvätt är när man försöker få illegala pengar att framstå som lagliga genom olika transaktioner. Man vill att svarta pengar skall uppfattas som vita och därmed kunna redovisas öppet.

Skyldiga enligt lag att förhindra penningtvätt

Alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi måste enligt Lagen om penningtvätt säkerhetsställa att vi känner våra kunder och deras transaktioner väl.

Detta innebär att Collector behöver ställa frågor till både befintliga och nya kunder. Vi behöver förstå syftet med affärsförbindelsen och de transaktioner du vill utföra och vi uppdaterar därför våra kundsystem för att uppnå kraven på god kundkännedom.

Om finansiering av terrorism

För att vi inte ska utnyttjas för finansiering av terrorism bevakar vi officiella register över individer och organisationer som kan vara kopplade till terroristaktiviteter.

Uppgifterna skyddas

De uppgifter du lämnat som svar på våra frågor omfattas av banksekretessen och behandlas konfidentiellt. Du kan läsa mer om varför vi måste ställa dessa frågor på penningtvatt.se.