tisdag 8 oktober, 2019 09:00 | Regulatorisk information

Collector avyttrar Colligent uppdragsinkasso

Collector AB ("Collector") har ingått avtal om att avyttra sina aktier i Colligent Inkasso AB ("Colligent" eller "Bolaget"), som bedriver Collectors svenska uppdragsinkassoverksamhet, till Ropo Capital[1]för en kontant köpeskilling om 240 miljoner kronor på skuldfri basis.

Colligent är ett helägt dotterbolag till Collector som tillhandahåller uppdragsinkasso och juridiska tjänster till svenska kunder främst inom fastighets- och logistikbranschen. Bolaget har cirka 60 anställda och ingår i Collectors Företagssegment. Efter tillträdet av transaktionen kommer Collector att fortsätta att bedriva inkassoverksamhet för egengenererade och förvärvade förfallna fordringar.

– Collectors produktutbud har utvecklats över tid och idag är uppdragsinkasso inte längre en kärnverksamhet inom koncernen. För Collector är det viktigt att fokusera på strategiskt viktiga områden, där vi vill växa över tid och öka vår lönsamhet. Avyttringen av Colligent är ett led i detta arbete och vi är glada över att ha hittat en väl ansedd ny ägare till Bolaget som har goda förutsättningar för att vidareutveckla Colligents verksamhet, säger Martin Nossman, VD för Collector.

Avyttringen förväntas ha en marginell påverkan på Collectors resultat- och balansräkning. Kärnprimärkapitalrelationen för den konsoliderade situationen förväntas stärkas med cirka 0,4 procentenheter. Transaktionen förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Olsson, CFO

Telefon: +46 73 712 04 46

E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager

Telefon: +46 73 712 04 52

E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2019, kl. 09:00 CET.

[1]Den förvärvande enheten är Ropo Holding 2 Oy vilket är ett av Adelis Equity Partners Fund II AB ägt portföljbolag.