Finansiell information

Här hittar du bland annat delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Du finner också vår prenumerationstjänst för offentliggjord information med mera.

Presentationer och rapporter

Här hittar du alla våra finansiella presentationer och rapporter.

Nyckeltal

Collectors finansiella rapporter innehåller alternativa nyckeltal som Collector bedömer ger värdefull information och underlättar analysen av koncernens finansiella utveckling. Dessa nyckeltal är inte upprättade enligt IFRS och behöver inte vara jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra bolag.

Resultaträkning [MSEK]Kv3 2019Kv3 2018Jan-sep 2019Jan-sep 2018Helår 2018
Räntenetto 539 455 1 575 1 317 1 830
Rörelseintäkter 544 450 1 590 1 321 1 883
Periodens resultat 164 153 481 412 566
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,60 1,49 4,68 4,01 5,51
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,60 1,49 4,68 4,01 5,51


Balansräkning [MSEK]Kv3 2019Kv3 2018Jan-sep 2019Jan-sep 2018Helår 2018
Utlåning till allmänheten 30 577 23 124 30 577 23 124 26 104
In- och upplåning från allmänheten 27 287 18 660 27 287 18 660 22 391
Emitterade värdepapper 2 915 2 957 2 915 2 957  2 799
Efterställda skulder 994 499 994 499 499
Eget kapital 3 959 3 326 3 959 3 326 3 475


NyckeltalKv3 2019Kv3 2018Jan-sep 2019Jan-sep 2018Helår 2018
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden 7,2 % 8,2 % 7,4 % 8,2 % 8,0 %
Räntenettomarginal (NIM) - R12m 7,8 % 8,4 % 7,8 % 8,4 % 8,0 %
Kreditförluster, netto - Perioden 1,4 % 1,1 % 1,4 % 1,1 % 1,3 %
Kreditförluster, netto - R12m 1,5 % 1,1 % 1,5 % 1,1 % 1,3 %
K/I-tal - Perioden 41,5 % 43,4 % 42,4 % 46,8 % 45,8 %
K/I-tal - R12m 42,6 % 47,4 % 42,6 % 47,4 % 45,8 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden 16,9 % 18,9 % 17,2 % 17,2 % 17,3 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m 17,4 % 17,2 % 17,4 % 17,2 % 17,3 %
Kärnprimärkapitalrelation 1) 11,4 % 13,6 % 11,4 % 13,6 % 11,9 %
Primärkapitalrelation 1) 12,7 % 13,6 % 12,7 % 13,6 % 11,9 %
Total kapitalrelation 1) 14,2 % 15,6 % 14,2 % 15,6 % 13,7 %
Medelantal heltidsanställda 371 388 376 394 390

1) Nyckeltal i enlighet med kapitaltäckningsregelverket. Avser den konsoliderade situationen.

Ägarstruktur

Aktieägare Collector 2019-09-30 
%
Fastighets AB Balder 44,1 %
StrategiQ Capital AB 12,7 %
Ernström Finans AB (SEB Life International) 5,4 %
Lena Apler (eget och via bolag) 4,4 %

Swedbank Robur fonder

4,4 %
Avanza Pension 2,0 %
Handelsbanken Liv 1,9 %
Erik Selin  1,5 %
Vante AB 1,4 %
Övriga aktieägare 22,2 %
Total  100 % 

Årsredovisning 2018

Förra året blev det finansiellt bästa året i Collectors historia. Intäkterna för helåret växte med 20 procent. Resultatet efter skatt ökade med 17 procent och landade på 602 MSEK före extra reserveringar för kreditförluster i enlighet med IFRS 9.

Information om ersättningar för anställda

Här hittar du information om ersättningar för anställda under 2017 hos Collector, enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Se information

Information om Collectors Aktie (COLL)

Collector AB är listat på Nasdaq Stockholm.

Gå till Aktien

Prenumerera på utskick
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Ej giltig epostadress.