Finansiell information

Här hittar du bland annat delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Du finner också vår prenumerationstjänst för offentliggjord information med mera.

Presentationer och rapporter

Här hittar du alla våra finansiella presentationer och rapporter.

Nyckeltal

Collectors finansiella rapporter innehåller alternativa nyckeltal som Collector bedömer ger värdefull information och underlättar analysen av koncernens finansiella utveckling. Dessa nyckeltal är inte upprättade enligt IFRS och behöver inte vara jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra bolag.

Resultaträkning [MSEK] Kv4 2019 Kv4 2018 Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018
Räntenetto 528 513 2 102 1 830
Rörelseintäkter 671 563 2 260 1 883
Periodens resultat -489 154 -8 566
Resultat per aktie före utspädning, SEK -4,76 1,50 -0,08 5,51
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -4,76 1,50 -0,08 5,51


Balansräkning [MSEK] Kv4 2019 Kv4 2018 Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018
Utlåning till allmänheten 29 880 26 104 29 880 26 104
In- och upplåning från allmänheten 29 454 22 391 29 454 22 391
Emitterade värdepapper 2 599 2 799 2 599 2 799
Efterställda skulder 994 499 994 499
Eget kapital 3 467 3 475 3 467 3 475


Nyckeltal Kv4 2019 Kv4 2018 Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden 7,0 % 8,3 % 7,5 % 8,0 %
Räntenettomarginal (NIM) - R12m 7,5 % 8,0 % 7,5 % 8,0 %
Kreditförluster, netto - Perioden 12,3 % 2,1 % 4,4 % 1,3 %
Kreditförluster, netto - R12m 4,4 % 1,3 % 4,4 % 1,3 %
K/I-tal - Perioden 62,8 % 43,4 % 48,4 % 45,8 %
K/I-tal - R12m 48,4 % 45,8 % 48,4 % 45,8 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden Neg. 18,1 % Neg. % 17,3 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m Neg. 17,3 % Neg. 17,3 %
Kärnprimärkapitalrelation 1) 10,0 % 11,9 % 10,0 % 11,9 %
Primärkapitalrelation 1) 11,0 % 11,9 % 11,0 % 11,9 %
Total kapitalrelation 1) 12,0 % 13,7 % 12,0 % 13,7 %
Medelantal heltidsanställda 363 377 371 390

1) Nyckeltal i enlighet med kapitaltäckningsregelverket. Avser den konsoliderade situationen.

Ägarstruktur

Aktieägare Collector 2019-12-31 
%
Fastighets AB Balder 44,1 %
StrategiQ Capital AB 13,2 %
SEB Life International 6,4 %
Lena Apler 4,6 %

Erik Selin

3,3 %
Avanza Pension 2,4 %
Handelsbanken Liv 2,0 %
SEB AB  1,5 %
Vante AB 1,4 %
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 1,3 %
Övriga aktieägare 19,9 %
Total  100 % 

Årsredovisning 2018

Förra året blev det finansiellt bästa året i Collectors historia. Intäkterna för helåret växte med 20 procent. Resultatet efter skatt ökade med 17 procent och landade på 602 MSEK före extra reserveringar för kreditförluster i enlighet med IFRS 9.

Prenumerera på utskick
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Ej giltig epostadress.