Dataskydd

Information om behandling av personuppgifter och användning av Cookies.

Allmänt om behandling av personuppgifter

Vi, Collector Bank AB, är måna om att du inte upplever att din personliga integritet äventyras när du lämnar uppgifter om dig själv till oss. När du, direkt eller indirekt, lämnar personuppgifter till oss i någon av våra kanaler eller om vi på annat sätt tar del av personuppgifter om dig kommer vi att behandla dessa på ett korrekt sätt. Behandlingen av personuppgifter kan ske till exempel i samband med att du ansöker om att bli kund hos oss eller genomför ett köp hos en handlare som använder våra betallösningar. Det övergripande ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att kontrollera och pröva din ansökan om att bli kund och att därefter hantera och utföra det avtal som uppstått. Personuppgifter samlas också in när du använder någon av våra tjänster, till exempel vår mobilapplikation (härefter kallad ”Appen”) eller vår hemsida. Det förekommer att vi kompletterar de uppgifter du lämnat till oss med information från offentliga register som till exempel SPAR, kreditupplysningsinstitut eller andra företag med vilka vi samarbetar. Syftet med detta är bland annat att säkerställa att de uppgifter vi har om dig är uppdaterade och riktiga. Vi behandlar också personuppgifter om dig som inte är eller har ansökt om att bli kund. Detta består till exempel i uppgifter om dig i egenskap av god man, förvaltare, fullmaktshavare, företrädare, kontaktperson eller verklig huvudman.

De uppgifter som vi har om dig kommer att lagras även om en ansökan om att bli kund inte leder till att du blir kund. Om du inte blir kund hos oss kommer dina personuppgifter enbart att sparas hos oss under en mycket begränsad tid.

Vi kan också komma att spela in telefonsamtal, spara e-post eller på annat sätt dokumentera den interaktion och kommunikation vi har med dig eller med företrädare för dig.

Personuppgiftsansvarig

Collector Bank AB
org nr. 556597-0513

Besöksadress:
Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg

Boxadress:
Box 11914, 404 39 Göteborg

Telefon:
010-161 00 00

E-post:
dataskydd@collectorbank.se

Typ av uppgifter

Den information som vi behandlar om dig är t.ex.
 

 • Uppgifter om dig som kund såsom namn, personnummer, adressuppgifter och uppgifter om IP-adress för din internetuppkoppling när du använder våra tjänster.
 • Uppgifter om dig som firmatecknare eller företrädare för ett kundföretag såsom namn, personnummer, adressuppgifter och uppgifter om IP-adress för din internetuppkoppling när du använder våra tjänster.
 • Information om dig av finansiell natur såsom betalningsanmärkningar, inkomsttaxering och kreditåtaganden.
 • Betalningsinformation, t.ex. om hur du betalar en använd kredit.
 • Konto- och bankuppgifter och andra uppgifter hänförliga till ditt autogiromedgivande.
 • Dina kontaktuppgifter i form av e-postadress och mobiltelefonnummer.
 • Uppgifter om tidigare köp eller engagemang du har eller har haft hos oss som beviljade eller nekade krediter och köp.
 • Uppgifter om hur du använder Appen, vår hemsida eller någon annan av våra tjänster som typ av elektronisk plattform, beteendemönster, svarstider, eventuella felmeddelanden, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och "platsinformation" - din geografiska placering.
 • Information om insättningar och uttag du gör från ett sparkonto hos oss.
 • Information hänförlig till KYC-regler (Know Your Customer) och som vi är skyldiga enligt lag att hämta in och spara, såsom uppgifter om verklig huvudman.
 • Information hänförlig till köp av produkter och tjänster som du gör hos en handlare som erbjuder våra betalningslösningar.
 • Kredit- och betalkortuppgifter i form av kortnummer, CVC-kod och utgångsdatum.

Ändamål med samt laglig grund för behandling av uppgifter

Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge det finns en rättslig grund för det. De rättsliga grunderna som vi har för behandlingar är att:

 1. Grund 1. vi ska kunna utföra skyldigheter och åtaganden gentemot dig som vi avtalat om eller för förberedelse av sådant avtal.
 2. Grund 2. vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller myndighetsbeslut och därav följa de lagar som gäller för vår verksamhet.
 3. Grund 3. vi eller någon av våra samarbetspartner har ett berättigat intresse av behandlingen.
 4. Grund 4. du har samtyckt till behandlingen.

Nedan följer vilket ändamål behandlingen har samt den rättsliga grunden för respektive ändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att:

Säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du ansöker om att bli kund hos oss eller använder någon av våra tjänster. Grund 1), Grund 2)
Säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du, i egenskap av firmatecknare eller företrädare för ett företag (juridisk person), ansöker för företagets räkning om att bli kund hos oss eller använder någon av våra tjänster. Grund 1), Grund 3)
Dokumentera, administrera och fullgöra det avtal du ingått med oss. En förutsättning för att vi ska kunna ingå ett avtal med dig är att vi får ta del av personuppgifter om dig. Grund 1)
Dokumentera, administrera och fullgöra det avtal mellan oss och ett kundföretag som du är firmatecknare eller företrädare för. En förutsättning för att vi ska kunna ingå ett avtal med ett företag är att vi får ta del av personuppgifter om firmatecknare eller företrädare för företaget. Grund 1), Grund 3)
Göra en bedömning av din förmåga att betala tillbaka en kredit och riskanalys i samband med att du ansöker om någon form av kredit hos oss. Grund 1), Grund 2)
Att förebygga och förhindra att våra tjänster, som till exempel Appen och vår hemsida, missbrukas eller utnyttjats på sätt som strider mot lag eller allmänna villkor. Grund 1), Grund 2), Grund 3)
I syfte att uppfylla de lagar som gäller för vår verksamhet som t.ex. "Know Your Customer - information" (vilket följer av lagen om penningtvätt), kapitalteckningsregler eller konsumentkreditlagen etc.). Grund 2)
Genomföra en kontroll av personuppgifterna mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger föra att genomföra vissa av våra tjänster. Grund 2)
För rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter såväl svenska som utländska. Grund 2)
För statistik och riskhantering, t.ex. i samband med upprättande av riskberäkningsmodeller för att se till att vi efterlever kapitalteckningsregler. Grund 2)
För att uppfylla lagkrav beträffande betaltjänster, vilket bl.a. innefattar att ge tillgång till personuppgifter till s.k. tredjepartsbetaltjänstleverantörer som har tillstånd att tillhandahålla tjänster avseende kontoinformation och/eller betalningsinitiering. Vidare omfattas och våra åtgärder avseende transaktionsmonitorering och bedrägerikontroll. Grund 2)
I syfte att sammanställa underlag för affärs- och metodutveckling, marknads- och kundanalyser, både för vårt interna bruk och för våra samarbetspartners. Detta inkluderar också arbete för att motverka bedrägerier. Grund 3)
Vi eller någon av våra samarbetspartner vill kunna skicka meddelanden och marknadsföring till dig om du inte tackat nej till direktmarknadsföring. Grund 3)
När du, i egenskap av privatperson eller företrädare för ett företag lämnar dina kontaktuppgifter i någon av våra kontaktformulär i syfte att erhålla mer information avseende de tjänster vi kan erbjuda dig. Grund 3)

Samtycke som grund till behandling

När den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får du lämna ett sådant samtycke till att personuppgifterna får behandlas. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att ringa, maila eller skicka brev till Collector. Vi har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket.

Marknadsföring och spärr mot direktmarknadsföring

Som framgår ovan kommer vi eller någon av våra samarbetspartner använda dina uppgifter för marknadsföring och profilering. Detta innebär att du kan få reklamutskick baserat på de uppgifter du lämnat. Om du inte vill ha direktmarknadsföring kan du kontakta oss via dataskydd@collectorbank.se och begära spärr mot direktmarknadsföring (sk. direktreklamspärr).

Delning av information

Såsom framgår ovan kommer vi att lämna ut och överföra uppgifter om dig till en samarbetspartner, en leverantör eller en underleverantör. Vi kommer att genomföra alla rimliga tekniska åtgärder för att se till att dina personuppgifter behandlas, delas eller överförs på ett säkert sätt. Detta består bland annat i att ingå personuppgiftsbiträdesavtal med företag som behandlar uppgifter för vår räkning. Vi strävar efter att dina personuppgifter endast behandlas i länder inom EU och EES men det förekommer att uppgifter behandlas utanför EU eller EES. Sådan behandling sker endast under förutsättning att övriga regler i dataskyddsförordningen följs och att någon av nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

EU-kommissionen tagit beslut om att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet, enligt artikel 45 i Dataskyddsförordningen.
Att det har vidtagits andra lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser, enligt artikel 46.2 och 47 i Dataskyddsförordningen.
Det i övrigt är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Bolag inom koncernen

Vi kan komma att överföra och dela dina personuppgifter till bolag inom Collector-koncernen. 

Kreditupplysningsinstitut och leverantörer

De personuppgifter som vi direkt eller indirekt samlar in och behandlar om dig kan komma att delas med kreditupplysningsinstitut och för att bedöma din förmåga att betala tillbaka en kredit, bekräfta din identitet och adress när du på ett eller annat sätt ansöker om en kredit hos oss. Det kan till exempel bestå i att du betalar en vara eller tjänst med någon våra betalningslösningar hos sådan handlare som använder våra tjänster.

Handlare som använder våra betallösningar

Vi har flera anslutna handlare (både E-handel och butik) som använder sig av våra betallösningar för betalning av sina produkter och tjänster, bland annat genom Collector Checkout. Vi kan komma att dela vissa uppgifter du direkt eller indirekt lämnar till oss med sådana handlare att de ska kunna hantera ditt köp. För dessa uppgifter blir handlaren personuppgiftsansvarig för eftersom du har ett direkt avtalsförhållande med handlaren i och med ditt köp. Detta innebär att handlarens villkor gäller för de uppgifter vi delat med oss till handlaren.

Myndigheter

Vi kan komma att dela och föra över information om dig till olika myndigheter som exempelvis, Polismyndigheten eller Skatteverket. Vi kommer att föra över alla eller delar av dina personuppgifter som vi behandlar om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du lämnat ditt godkännande.

Övriga leverantörer, samarbetspartners eller tredje part

Vi kommer i vissa fall att dela och föra över dina personuppgifter till annan leverantör eller samarbetspartner än de som nämns ovan. Som exempel delar vi dina personuppgifter i form av kortuppgifter till sådan PSP (Payment Service Provider) som är PCI DSS-Certifierade och som vi samarbetar med för att hantera ett kortköp via Collector Checkout.

Ytterligare exempel på leverantörer som dina personuppgifter kan delas med är bolag för finansiell ID-teknik (Mobilt bankID).

Vi kan också komma att dela personuppgifter om dig till tredje part om vi säljer eller köper en verksamhet, kundfordringar eller andra tillgångar.

Kameraövervakning

Vi kameraövervakar samtliga entréer till våra kontor. Kamerorna filmar de som kommer in och lämnar Collector Banks kontor och sparas i 90 dagar. Syftet med övervakningskamerorna är att upprätthålla banksekretess samt förebygga brott. Vi behandlar uppgifterna med stöd av den lagliga grunden berättigat intresse. Vill du veta mer om hur vi gjort denna intresseavvägning är du välkommen att kontakta oss.

Lagring

Såsom framgår ovan kommer vi eller sådan samarbetspartner eller leverantörer som behandlar uppgifterna för vår räkning bara att lagra och behandla dina personuppgifter så länge det finns en rättslig grund för det. Generellt gäller att vi kommer spara personuppgifterna så länge avtalsförhållandet med dig består och därefter i högst 10 år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna komma att sparas längre tid på grund av lagstiftning om kapitaltäckning som vi måste uppfylla. Exempel på tidsfrister som gäller från avslutat kundförhållande avseende Collectors olika produkter:

 • Uppgifter hänförliga till lån eller köp: 7 år plus innevarande år, i enlighet med Bokföringslag (1999:1078), 5 år, i enlighet med Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 7 år, i enlighet med Konsumentkreditlag (2010:1846).
 • Uppgifter hänförliga till inkassoärenden: 2 år, i enlighet med Inkassolag (1974:182) och god inkassosed.
 • Uppgifter hänförliga till kreditupplysningar: 3 år, i enlighet med Kreditupplysningslag (1973:1173).

Om du inte ingår ett avtal med oss, sparas normalt personuppgifterna som längst i 3 månader, men uppgifterna kan i vissa fall komma att sparas längre på grund av gällande lagstiftning så som exemplifierats ovan.

Dina rättigheter

Registerutdrag

Du har rätt att få ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, sk. registerutdrag. Du kan begära ut ett sådant genom att logga in på gdpr.collector.se, eller kontakta oss på de kontaktvägar som anges nedan.

Rättelse

Om du misstänker eller har upptäckt att en personuppgift är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgiften ska rättas eller raderas. Kontakta då oss via dataskydd@collectorbank.se eller på adress som anges nedan. Se vidare om rätten att bli glömd "radering" nedan.

Radering och invändning

Om de personuppgifteruppgifter vi behandlar om dig inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som de samlades in har du rätt att begära att dessa raderas. Notera dock att vissa personuppgifter kommer vi inte radera trots att du vill det. Skälet till detta är att vi ibland måste spara personuppgifterna, t.ex. eftersom vi har ett avtal med dig eller att det finns rättsliga förpliktelser vi måste uppfylla. Personuppgifterna kommer att raderas när vi inte längre måste spara dem. Du har också rätt att invända mot viss behandling.

Dataportabilitet

Du har rätt att vända dig till oss för att, under vissa förutsättningar och om vi behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, få en kopia av de personuppgifter som du själv tillhandahållit till oss och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av oss i det enskilda fallet. 

Begränsning

Om du har vänt dig till oss med en begäran om radering, invändning eller rättelse, har du rätt att begära begränsning av behandlingen under tiden din begäran prövas. Detta kan t ex innebära att behörigheten för handläggare att behandla dina personuppgifter avgränsas eller att dina personuppgifter inte behandlas alls under den tid din begäran prövas.

Profilering och automatiserade beslut

Profilering

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga referenser, intressen och vistelseort.

Vi använder profilering för exempelvis marknads- och kundanalyser, systemutveckling, marknadsföring vid automatiserade beslut (se nedan) och vid transaktionsmonitorering för att motverka bedrägerier. Den rättsliga grunden för profilering är vårt berättigade intresse, rättsliga förpliktelse fullgörande av avtal eller samtycke. I fall samtycke är den rättsliga grunden kommer du att få lämna ett samtycke till behandlingen.

Automatiserade beslut

Vi använder oss i vissa fall av automatiserat beslutsfattande. Det kan exempelvis vara ett automatiserat godkännande/avslag på en kreditansökan via internet eller ansökan om att betala med faktura hos en Handlare.

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller i betydande grad påverkar dig på annat sätt. Vi har dock rätt att använda oss av automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och oss eller om du har lämnat ditt samtycke.

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att vi följer reglerna om skydd av personuppgifter i vår verksamhet. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till övriga delar av vår verksamhet.

E-post:
dataskydd@collectorbank.se

Telefon:
010-161 00 00

Klagomål

Vid frågor rörande vår personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta oss på nedan angivna kontaktvägar.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt eller otillåtet sätt kan du vända dig med ett formellt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten i enlighet med artikel 77 i Dataskyddsförordningen, som är den oberoende tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över regelefterlevnad av aktuell dataskyddslagstiftning i Sverige. Mer information hittar du på www.imy.se.

Cookies

En cookie (kaka på svenska) är en liten textfil som webbplatsen begär att få lagra på besökarens dator och som innehåller en viss mängd information och en viss tidstämpel. Webbläsaren sparar informationen på ett speciellt ställe i din dator och returnerar informationen i kakan till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan av sidor/bilder från webbplatsen.

Två typer av cookies

Cookies i våra tjänster används för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av webbplatsen och mobilapplikationen. Det finns två typer av cookies:

 • Den ena typen, som kallas för permanent cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.
 • Den andra typen kallas sessionscookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder båda sessionscookies och permanenta cookies.

Hantering av cookies

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies direkt här nedan eller via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du kan se vilka cookies som finns lagrade i din webbläsare, hur man tar bort dem samt gör inställningar för om cookies ska accepteras eller inte.

De kategorier av cookies som används på Collector.se


Nödvändiga

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan därför inte stängas av. Det är exempelvis cookies som känner av om du varit på sidan förut eller som identifierar dig när du loggar in. Dessa cookies kräver alltså inte ett samtycke från din sida. 

Namn Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion Lagringstid Utlämning av uppgifter till tredje part Slutsystem
ASP.NET_SessionId  ASP.Net_SessionId is a cookie which is used to identify the users session on the server. The session being an area on the server which can be used to store session state in between http requests. Session Netherlands Azure
ai_session  Cookies set by Microsoft Application Insights, which allow Insights to monitor the health and status of the server and website. 1 day United states Azure
AI_sentBuffer  Cookies set by Microsoft Application Insights, which allow Insights to monitor the health and status of the server and website. Session United states Azure
AI_buffer collector.se HTML Session  Cookies set by Microsoft Application Insights, which allow Insights to monitor the health and status of the server and website. Session United states Azure

Analys & anpassning 

Dessa cookies tillåter oss att räkna och analysera statistik över hur vår webbplats används, exempelvis antal besökare, vilka sidor som är mer populära än andra och hur besökare navigerar runt på sidorna. De hjälper oss även att anpassa innehållet och testa olika versioner av sidorna. Informationen som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför helt anonym. För att använda dessa cookies behöver vi ditt samtycke.

Namn Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion Lagringstid Utlämning av uppgifter till tredje part Slutsystem
_ga  Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.  2 years United States Google analytics
_ga# Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit.  2 years United States Google analytics
_gat Used by Google Analytics to throttle request rate  1 day United States Google analytics
_gid  Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.  1 day United States Google analytics
_hjAbsoluteSessionInProgress  This cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors - this is done
by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice.
1 day United States Hotjar
_hjFirstSeen collector.se This cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website. 1 day United States Hotjar
_hjid Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.  Presistent United States Hotjar
_hjIncludedInPageviewSample  Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder.  1 day United States Hotjar
_hjIncludedInSessionSample  Registers data on visitors' website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization.  1 day United States Hotjar
_hjTLDTest  Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator.  Session United States Hotjar
_gaexp  This cookie is used by Google Analytics to determine if the visitor is involved in their optimize experiments.  84 days Netherlands  Google analytics

 

Marknadsföring

Dessa cookies används för att anpassa den marknadsföring som visas på andra webbplatser och sociala medier. Om du väljer bort dem kommer du fortfarande att se annonser på andra webbplatser men de är inte anpassade och kan därför vara mindre relevanta för dig. För att använda dessa cookies behöver vi ditt samtycke.

Namn Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion Lagringstid Utlämning av uppgifter till tredje part Slutsystem
__ptq.gif Sends data to the marketing platform Hubspot about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session  United states Hubspot
_fbp  Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party
advertisers.
3 months United states Facebook
_pin_unauth  Used by Pinterest to track the usage of services.  1 year United states Pinterest
_uetsid  Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the
visitor's preferences.
Persistent United states Bing ads
_uetsid_exp  Contains the expiry-date for the cookie with corresponding name. Persistent United states Bing ads
_uetvid  Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the
visitor's preferences.
16 days United states Bing ads
ads/ga-audiences  Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor 's online behaviour across websites. session  United states Google adwords
bcookie Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 2 years United kingdom LinkedIn Ads
bscookie  Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.  2 years United kingdom LinkedIn Ads
d/px  Collects data on visitors' preferences and behaviour on the website - This information is used make
content and advertisement more relevant to the specific visitor.
Session  United states  
fr  Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.  3 months United kingdom Facebook
IDE  Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking
one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.
1 year United states Doubleclick
lang   Set by LinkedIn when a web page contains an embedded "Follow us" panel. session  United kingdom LinkedIn
li_sugr  Collects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement
on the website more relevant.
3 months  United kingdom LinkedIn
lidc  Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.  1 day United kingdom LinkedIn
lissc  Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.  1 year United kingdom LinkedIn
MUID  Used widely by Microsoft as a unique user ID. The cookie enables user tracking by synchronising the ID ac ross many Microsoft domains.  1 year United states Bing
pagead/1p-user-list/#  Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites. Session  United states Google 
test_cookie  Used to check if the user's browser supports cookies.  1 day United states Doubleclick
tr Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party
advertisers.
Session  United kingdom Facebook
UserMatchHistory  Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor 's preferences. 29 days United kingdom LinkedIn
v3  Used by Pinterest to track the usage of services.  Session  Ireland Pinterest
__hssc  Identifies if the cookie data needs to be updated in the visitor's browser  1 day United States Hubspot
__hssrc  Used to recognise the visitor's browser upon reentry on the website.  session United states Hubspot
__hstc  ets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.  1 year United States Hubspot
hubspotutk  ets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical
purposes.
1 year United States Hubspot
_mtruid  is the identifier cookie, creating a session between pageviews and connecting sessions over time 13 months United States Triggerbee
fpv_334704    1 day United States  
mtr_conversion_duration_65947996    10 years United States Triggerbee
mtr_conversion_state_334704_602239032  cookies related to Widgets (popups and forms) 1 day United States Triggerbee
mtr_conversion_state_334704_65947996  cookies related to Widgets (popups and forms) 1 day United States Triggerbee
mtr_p    Persistent United States Triggerbee
mtr_v    session United States Triggerbee
mtr_visitor cookie containing the identity of the current visitor - when available. 1 day United States Triggerbee

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig:
Collector Bank AB

Besöksadress:
Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg

Boxadress:
Box 11914, 404 39 Göteborg

Telefon:
010-161 00 00

E-post:
dataskydd@collectorbank.se