Årsstämma 2016

Collectors årsstämma avhölls den 28 april på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberednings förslag beslutade stämman om omval av styrelseledamöterna Lena Apler, Claes Kinell, Christoffer Lundström, Vilhelm Schottenius och Erik Selin. Helena Levander, Johannes Nyberg och Claes Kinell hade undanbett sig omval. Som nya styrelseledamöter valdes Azita Shariati och Cecilia Lager. Lena Apler valdes till styrelseordförande. För en mer ingående presentation av styrelseledamöterna hänvisas till www.collector.se. Stämman valde Pricewaterhousecoopers i Sverige AB som revisor för tiden t o m nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman om ett styrelsearvode om 300 000 kronor vardera till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om att ersättning till ledande befattningshavares lön ska bestå av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande, skall någon rörlig ersättning inte utgå.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen, att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 9 335 000 stamaktier.

Bilder från Årsstämman 2016

Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2016
« »