måndag 25 mars, 2019 18:00 | Regulatorisk information

Kallelse till årsstämma i Collector AB (publ)

Aktieägarna i Collector AB (publ), org.nr 556560-0797, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 15.00 i Collectors lokaler på Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg. Inpassering till årsstämman sker från kl. 14.15. 

Rätt att delta och anmälan 

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast torsdagen den 18 april 2019.

Anmälan om deltagande i årsstämman görs via anmälningssidan på www.collector.se,per post till Computershare AB ”Collector AB:s årsstämma”, Box 610, 182 33 Danderyd eller per telefon på 0771 – 24 64 00 (9.00-16.00). Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer och adress, samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare. Observera att sista tidpunkt för anmälan per telefon är torsdagen den 18 april 2019, kl. 16.00.  

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid årsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämman.  

Inträdeskort kommer att utsändas per post och ska tas med till årsstämman. 

Förvaltarregistrerade aktier 

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före onsdagen den 17 april 2019 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 april 2019.

Ombud 

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida,www.collector.se.För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och telefonnummer som angetts för anmälan till årsstämman. 

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast torsdagen den 18 april 2019.

Förslag till dagordning  

 1. Årsstämmansöppnande 
 2. Val av ordförande vidårsstämman 
 3. Upprättande och godkännande avröstlängd 
 4. Godkännande avdagordning 
 5. Val av en eller tvåprotokolljusterare 
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigensammankallad 
 7. Anförande av styrelsensordförande 
 8. Anförande av bolagets verkställande direktör 
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 12. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 14. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter ochrevisor
 15. Val av:
  a. styrelseledamöter
  b. styrelsens ordförande och viceordförande
  c. revisor
 16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledandebefattningshavare
 17. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningensledamöter
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission avaktier
 19. Årsstämmans avslutande

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 13, 14, 15 OCH 17

Valberedningen, som har utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2018, har bestått av Erik Selin (Fastighets AB Balder), Rolf Lundström (StrategiQ Capital AB), Fabian Hielte (Ernström Finans AB) (valberedningens ordförande), och Lena Apler (styrelsens ordförande), vilka tillsammans representerar ca 66 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Punkt 2:

Valberedningen föreslår advokaten Anders Strid som ordförande vid årsstämman.

Punkt 13:

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Punkt 14:

Valberedningen föreslår ett fast styrelsearvode om 720 000 kronor till styrelsens ordförande och 360 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår vidare att ledamöter av kreditutskott utöver sitt styrelsearvode skall erhålla ytterligare ett arvode om 150 000 kronor var, samt att ledamöter av risk- och revisionsutskott respektive ersättningsutskott utöver sitt styrelsearvode skall erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kr var per utskott.

Punkt 15:

Valberedningens föreslår omval av ledamöterna Lena Apler, Erik Selin och Christoffer Lundström samt nyval av Anna Kinberg Batra och Charlotte Hybinette. Valberedningen föreslår vidare att Lena Apler väljs till styrelsens ordförande och Erik Selin till viceordförande.

Anna Kinberg Batra, född 1970, är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Anna har en gedigen politisk bakgrund och erfarenhet som bl a riksdagsledamot, ordförande för finansutskottet och partiledare för Moderaterna. Idag är Anna rådgivare och föreläsare inom politik, ledarskap och förändring. Hon är även Leader in Residence vid Handelshögskolan i Stockholm där hon bidrar med erfarenheter inom ledarskap på toppnivå. Anna sitter i styrelsen för SSC – Swedish Space Corporation och Avanza Pension. Till undvikande av intressekonflikter vid eventuellt inval i Collectors styrelse har Anna valt att lämna styrelsen för Avanza Pension per den 25 mars.

Charlotte Hybinette, född 1973, är utbildad jur kand vid Stockholms Universitet. Charlotte är Senior Investment Manager på Ernström & C:o AB. Charlotte bedriver även verksamhet genom Hybinette & Partners AB där hon tillhandahåller juridisk rådgivning till publika bolag och dess ägare inom framförallt aktiebolagsrätt, aktie- och kapitalmarknadsrätt och bolagsstyrning. Charlotte har tidigare varit verksam som advokat och Managing Partner på MAQS Advokatbyrå i Stockholm där hon företrätt framförallt börsbolag, företrädesvis inom fastighetsbranschen. Charlotte sitter i styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ).

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2020, i enlighet med av valberedningen erhållen rekommendation från risk- och revisionsutskottet. Det noteras att Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson kommer att vara huvudansvarig revisor. 

Punkt 17:

Valberedningen föreslår att årsstämman antar motsvarande riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs vid årsstämman 2018 att gälla intill nästa årsstämma.

Bolaget ska således alltjämt ha en valberedning bestående av fyra personer. Utöver att de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen, ska även styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande, styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer, antal revisorer, revisorer, arvode till revisorer, val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt instruktioner för valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman.

Det fullständiga förslaget till riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktionen för valberedningen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.collector.se.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 11, 16 och 18

Punkt 11:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1.199.147.638 kronor disponeras på så sätt att i ny räkning balanseras 1.199.147.638 kronor, innebärande att ingen vinstutdelning kommer att ske.

Punkt 16:

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Grundläggande principer 

Lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att koncernen alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med Collectors ersättningspolicy, vilken baseras på Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, nationell implementering av EU:s direktiv om kapitalkrav för banker liksom internationell praxis för en sund ersättningsstruktur.

Ledande befattningshavares lön består av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande, skall inte någon rörlig ersättning utgå. Den fasta ersättningen skall således, tillsammans med pensionsavsättning och icke-monetära förmåner, utgöra den anställdes totala ersättning. Dessutom kan årsstämman om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Fast lön

Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Den fasta lönen revideras årligen.

Rörlig lön

Rörlig lön (bonus) skall inte utgå till ledande befattningshavare.

Icke monetära förmåner 

Icke-monetära förmåner ska underlätta de ledande befattningshavarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.

Pension

De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavarna stadigvarande är bosatta.

Uppsägning och avgångsvederlag

Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna ska sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner.

Ersättning till styrelseledamöter

I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska godkännas av styrelsen.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker.

Punkt 18

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 
10 269 051 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Teckningskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Skälen till bemyndigandet och att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar öka bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra en snabb och effektiv anpassning av bolagets kapitalstruktur till fastställda finansiella mål och förändringar i kapitaltäckningsreglerna. En emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt gör det även möjligt för bolaget att emittera stamaktier som betalning i samband med eventuella förvärv av bolag eller verksamheter som bolaget kan komma att genomföra. 

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 102 690 502. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018, styrelsens fullständiga förslag, styrelsens redogörelse för resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer senast den 3 april 2019 att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.collector.se, hos bolaget på adress Lilla Bommens Torg 11, Göteborg samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut samt motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.collector.se.

Handlingarna kan begäras per telefon 010- 161 00 00 eller per post till Collector AB (publ), Box 11914, 404 39 Göteborg.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid årsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Sådana upplysningar ska lämnas om styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Göteborg i mars 2019

Collector AB (publ)

Styrelsen

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.