fredag 21 oktober, 2022 07:30 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari-september 2022

Collector Bank AB publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2022.

TREDJE KVARTALET 2022 (JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2021)

 • Låneportföljen uppgick till 41 514 MSEK (35 624)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 811 MSEK (668)
 • K/I-talet uppgick till 24,7% (27,4%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,3% (2,6%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 373 MSEK (255)
 • Periodens resultat uppgick till 295 MSEK (201) och resultat per aktie uppgick till 1,38 SEK (0,93)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 18,7% (15,0)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,5% (13,4) och den totala kapitalrelationen uppgick till 14,6% (16,0)


JANUARI-SEPTEMBER 2022 (JÄMFÖRT MED JANUARI-SEPTEMBER 2021)

 • Låneportföljen uppgick till 41 514 MSEK (35 624)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 2 284 MSEK (1 932)
 • Rörelseintäkterna har inte justerats för poster av engångskaraktär. Rörelseintäkterna justerade för poster av engångskaraktär för perioden januari-september 2021 uppgick till 1 923 MSEK
 • K/I-talet uppgick till 26,3% (30,6)
 • K/I-talet har inte justerats för poster av engångskaraktär. K/I-talet justerat för poster av engångskaraktär för perioden januari-september 2021 uppgick till 30,8%
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,3% (2,7)
 • Kreditförlustnivån har inte justerats för poster av engångskaraktär varken under den aktuella perioden eller jämförelseperioden
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 005 MSEK (659)
 • Rörelseresultatet har inte justerats för poster av engångskaraktär. Rörelseresultatet justerat för poster av engångskaraktär för perioden januari-september 2021 uppgick till 650 MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 795 MSEK (519) och resultat per aktie uppgick till 3,72 SEK (2,38)
 • Periodens resultat har inte justerats för poster av engångskaraktär. Periodens resultat justerat för poster av engångskaraktär för perioden januari-september 2021 uppgick till 512 MSEK
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 17,5% (13,2)
 • Avkastning på eget kapital har inte justerats för poster av engångskaraktär. Avkastning på eget kapital justerad för poster av engångskaraktär för perioden januari-september 2021 uppgick till 12,7%
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,5% (13,4) och den totala kapitalrelationen uppgick till 14,6% (16,0)


FUSIONEN MELLAN COLLECTOR BANK AB OCH COLLECTOR AB SLUTFÖRD
Den 15 augusti 2022 slutfördes den koncerninterna fusionsprocessen mellan Collector Bank AB och Collector AB. Det innebär att Collector Bank AB från och med den 15 augusti 2022 är det börsnoterade moderbolaget och att Collector AB har upplösts. Collector Bank-koncernens delårsrapport för perioden januari-september 2022 avser den nya koncernstrukturen. Collector Bank-koncernens historiska räkenskaper överensstämmer i allt väsentligt med Collector AB-koncernens. Vissa mindre avvikelser förekommer och relaterar främst till koncerninterna mellanhavanden, försäljning av dotterbolag samt moderbolagskostnader i Collector AB.

Kvartalsvis finansiell information för Collector Bank-koncernen sedan det första kvartalet 2020 finns att tillgå på Collector Banks webbsida collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 21 oktober 2022 kl. 09:30 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 516 386, pinkod 8278295#. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://ir.financialhearings.com/collector-bank-q3-2022.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022, kl. 07:30 CET.

 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.