måndag 7 mars, 2022 16:44 | Regulatorisk information

Collector AB och Collector Bank antar en gemensam fusionsplan

Styrelserna för Collector AB (publ) (”Collector AB”) och dess helägda dotterbolag Collector Bank AB (”Collector Bank”) har idag den 7 mars 2022 beslutat att anta en gemensam fusionsplan mellan bolagen. Fusionen innebär att Collector Bank absorberar Collector AB (”Fusionen”).

Collector offentliggjorde måndagen den 7 februari 2022 en avsikt att genomföra Fusionen. Styrelserna för Collector AB och Collector Bank har nu upprättat en gemensam fusionsplan. Fusionen görs i syfte att förenkla koncernstrukturen, effektivisera utnyttjandet av interna resurser samt optimera kapitalpositionen. All verksamhet i Collector-koncernen förblir oförändrad efter Fusionen då all operativ verksamhet idag bedrivs i Collector Bank, inklusive dess filialer. Det innebär också att koncernens dagliga verksamhet ur ett kundperspektiv kommer att vara oförändrad.

I samband med Fusionen kommer aktieägarna i Collector AB att erhålla en (1) aktie i Collector Bank för varje aktie de ägde i Collector AB. Fusionen beräknas genomföras under tredje kvartalet 2022, då aktierna i Collector Bank avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Aktiemarknadsnämnden har beslutat om att ge Collector dispens från att tillämpa reglerna i avsnitt V i Takeoverreglerna för Nasdaq Stockholm i samband med den koncerninterna fusionen (AMN 2022:07).

Genomförande av Fusionen förutsätter att (a) aktieägarna i Collector AB godkänner Fusionen och beslutar att anta fusionsplanen vid årsstämman onsdag den 4 maj 2022, (b) innehavarna av utestående obligationer i Collector Bank godkänner vissa nödvändiga ändringar i obligationsvillkoren, (c) Finansinspektionen lämnar nödvändiga tillstånd samt att (d) Nasdaq Stockholm godkänner att aktierna i Collector Bank tas upp till handel.

Den gemensamma fusionsplanen finns tillgänglig på Collectors hemsida, www.collector.se. Inför årsstämman kommer även ett prospekt tas fram och göras tillgängligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se