Legal & privacy

Legal

Informationen på hemsidan är så långt som möjligt korrekt vid publicering. Det finns dock risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat.

Eventuellt användande av informationen på denna hemsida sker därför på användarens egen risk. Collector ansvarar inte för informationen på hemsidan eller på annan hemsida med länk till eller från Collectors hemsida.

Privacy

Collector samlar inte in eller behandlar information som kan identifiera en kund (personuppgifter) utan kundens vetskap och samtycke. Inte heller kommer vi att sälja, låna ut eller dela personuppgifter med tredje part utan kundens medgivande. Vi utför i vissa fall så kallad konverteringsspårning, vilket endast genererar avidentifierad statistik om sambandet mellan trafiken på vår webb och den webbannonsering som vi löpande gör. Informationen går inte att koppla till någon enskild person. 

Vi följer lagar och förordningar beträffande personuppgifter såsom personuppgiftslagen, lagen om elektronisk kommunikation samt lagen om banksekretess vid hantering och lagring av personlig information. Men vi kan komma att be om personlig information för att erbjuda information, service och/eller produkt. Denna information kan exempelvis innefatta kundens namn, titel, fakturering, e-postadress, telefonnummer etc. 

Personlig information samlas alltså bara in när det är nödvändigt eller när den ges till oss av andra skäl, tex när vi letar efter en person att anställa.

Har du frågor kring hur vi efterlever detta? Läs mer under Compliance.

Uppgifter om dig som kund

Personuppgifter som du lämnar eller som registreras i samband med ingående eller fullgörande av avtal kommer att behandlas av oss i datasystem. Ibland kan vi komplettera dessa personuppgifter med uppgifter från exempelvis privata och offentliga register. Collector kan även komma att spela in inkommande och utgående telefonsamtal. 

Uppgifterna kan utgöra underlag för Collectors marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, beräkning och administration av riskhantering, statistik och för att utveckla erbjudanden om nya produkter och tjänster.

Informationen kan även användas för riktad marknadsföring. Anmäl till vår kundservice att du inte vill ha direktreklam från Collector. Dina uppgifter kommer inte att användas för direktreklam om du begärt s.k. direktreklamspärr hos Collector.

Personuppgifter kan utlämnas till företag och organisationer som Collector samarbetar med, i Sverige och utomlands, i samma syften. Personuppgifter lämnas dock endast ut om det är tillåtet med hänsyn till banksekretessen.

Du har rätt att få information från Collector angående vilka personuppgifter som Collector behandlar beträffande dig. Du kan begära att Collector tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga

Information om behandling av personuppgifter lämnas av vår kundservice som också tar emot begäran om rättelse av personuppgift och meddelande om direktreklamspärr. Kontakta vår kundservice om du har ytterligare frågor om behandling av personuppgifter.